Startside Ophav Biskop Plum Gullaschbaronen Foto Kontakt

 

Slægten -1. Slægtsled - 2. Slægtsled - 3. Slægtsled - 4. Slægtsled - 5. Slægtsled - 6. Slægtsled
- Slægtsled 7

Slægtens 7. led


ef
Joachim Henrik Plum
9. juni 1741 - 29. december 1797

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 55, Side
47

55. JOACHIM HENRIK PLUM, døbt 9. Juni 1741 i Vordingborg, Student fra Herlufsholm 1762, udnævntes 4. Maj 1775 til Regiments-kvartermester ved det falsterske Regiment, blev 18. Nov. 1788 forsat til Arveprins Frederiks Regiment, døde ugift 29. Dec. 1797 og be-gravedes fra Garnisons Kirke. Hans Bo forsegledes i „den forgyldte Ravn" (Vestre Kvarter Nr. 159), hvor han da boede til Leje, og deltes mellem hans Moder i Hillerød, hans Broder Claus, Søster Anna Brammer og en Søsterdatter Catharina Elisabeth Badstuber, der var gift med Bankkommissær A. Mau.

Vordingborgs Kirkebog. — Leth og Wad: Dimiit. fra Herlufsholm. — Kjøbenhavns Skiftekomm. Forsegl. Prot. under 29. 12. 1797 og Behandlingsprot. 1. 6. 1795. — Garnisons Kirkes Begravelsesbog.. .
ef
Agnete Birgitte Plum
28. september 1742 - 21. marts1767

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 56, Side
48

56. AGNETE BIRGITTE PLUM, døbt 28. Sept. 1742 i Vordingborg, ægtede Gottlob Badstuber, søn af Kobbersmed og fabrikant Poul Badstüber 1685-1762 og hustru Engelcke Legan, død 1736 på Brede. Den 22. Juni 1763 blev han, efter hans Død, som indtraf 2 Aar senere, adjungeret Svigerfaderen som Regimentsskriver ved Kronborgs Rytterdistrikt med Successionsret. Hun døde 1767. Manden 21. Mts. 1797. Af deres Ægteskab efterlod de flere Børn.

Vordingborg Kirkes Daabsbog. — Kgl. Resol. gennem Rentekammeret 22. 6. 1763 N. 130.
ef
Anna Plum
21. december 1743 - 5. januar 1833

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 57, Side
48

57. ANNA PLUM, døbt 21. Dec. 1743 i Vordingborg, blev gift med Frederik Christian Brammer, f. 1732, der efter at have været ansat hos Amtmand Gram i Frederiksborg 27. Maj 1766 blev Amtsforvalter i Frederiksborg og Kronborg Amter. Han døde i Hillerød 7. Maj 1796. Hun døde som Enke 5. Jan. 1833. En Datter af dem, Agnete Birgitte Brammer, var gift med den bekendte Amtmand og Landinspektør på Kronborg Hans Nicolai Arctander [1729-1797]. En Sønnesøn var Biskop Gerhard Peter Brammer.

Vordingborg Kirkes Daabsbog. — Kgl. Resol. gennem Rentek. 25. 5. 1766 N. 15. — Richter : 100 Aars Dødsfald. — Lengnicks Stamt. o. Fam. Plum, jfr. Biografisk Lexik. (Arctander og Brammer).
Brev fra amtmand H. N. Arctander til Grevinde Anna Sybilla Reventlow 18. september 1807

ef
Claus Plum
16. januar 1745 - 11. februar 1824

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 58, Side
48

58. CLAUS PLUM, født 16. Jan. 1745 i Vordingborg, Sekondløjtn. i Artilleriets Nationale Batteri 1. Juli 1774, siden i dansk Liv Regiments 3. Bataillon fra dets Oprettelse 1779, karakt. Premierløjtn. 11. Juli 1783, Afsked med Pension af 96 Rd. 11. Febr. 1785. Var siden Kaptajn i nordre sjæll. Landeværns Regiment, hvorfra han 15. Jan. 1808 blev afskediget med sin tidligere Gage.

Han ægtede 23. Febr. 1804 i Hillerød Ellen Kirstine Wisch, f. Christensen (f. c. 1760), Enke efter Postmester og Hospitalsforstan-der sammesteds Mathias Wisch, der døde 1801. Plum døde barnløs i Hillerød 11. Febr. 1824. Hans Enke døde i Kjøbenhavn 11. Dec. 1840 og begravedes fra Garnisons Kirke. Et Testamente, hvorpaa hun den 31. Dec. 1829 fik kgl. Konfirmation, viser, at hun kun havde et Barn, Reborg Hedvig Wisch (Datter af hendes første Mand), som i Ægteskab med Urtekræmmer Morten Bendz, i hvis Hus Moderen i en Række af Aar boede, da havde 4 Børn.

Vordingborg Kirkes Daabsbog. — Kgl. Resol. vedr. Postvæs. 37. 11. 1777 og 14. 1. 1803. — Enkens Pensionsansøgn. 6. 2. 1840 ved Naadessekretariatets Understøttelsessager N. 4738. — Testkonf. 31. 12. 1829. Danske Kancellis 2 Dpt. Reg. N. 892.
ef
Christine Marie Plum
2. december 1746 - 13. april 1748

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 59, Side
48

59. CHRISTINE MARIE PLUM, døbt 2. Dec. 1746 i Vordingborg, er sikkert identisk med den „lille Datter af Forvalter Plum", der begravedes sammesteds 13. Apr. 1748.

Vordingborg Kirkes Daabs- og Begravelsesbog. 
ef
Peter Heldt Plum
22. december 1747 - før 1797

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 60, Side
49

60. PEDER HELDT PLUM, døbt i Vordingborg 22. Dec. 1747, er sikkert dæd som Barn og ialfald uden Livsarvinger og inden hans ældste barnløse Broders Død, jfr. Nr. 55.

Vordingborg Kirkes Daabs- og Begravelsesbog.
 
ef
Claus Plum
1738 - 17. maj 1799

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 61, Side
49

61. CLAUS PLUM, f. 1738 i Baarse Sogn, blev dimitteret fra Frederiksborg og Student 1764. Skoleholder i Sværdborg 1766 og Beldringe 1772. Han blev saaledes fortrædiget af for omtalte Jens Tvede, der blev Faderens meget chikanøse Efterfølger som Sognepræst (se under Nr. 47), at han nødsagedes til at indstævne ham for for en Provsteret og trods hans mange Intriger fik han idømt en betydelig Bøde  (-200 Rd.). hvilket dog ikke hindrede Tvede i at vedblive Forfølgelsen, saalænge han levede. Men efter Tvedes Død 1787 sad Plum roligt i Embedet, indtil han døde 17. Maj 1799. Han var gift med Ccilie Christence Baden, f. 1743,  Datter af Købmand i Holbæk, Jacob Chr. Baden. Ved Mandens Død efterlodes 6 Døtre, hvoraf kun 1 var gift, og Enken levede i smaa Kaar, jfr. Præsteattesten i Tillægget, i et fæstet Hus i Næstelsø, hvor hun døde 19. Jan. 1823.

And. Petersen: Sjæll. Stifts. Degnehist., 90 f. - . N. .214 Pensions Journ. (Danske
Kancelli) for 1803 i Rigsarkivet. Baarse Kirkebog. 

ef

Anna Agnete Plum
11. januar 1752 - 29. januar 1805

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 62, Side
49

62 ANNA AGNETE PLUM, født 11., døbt 19. Jan. 1752, sikkert i Baarse, ægtede 5. Juli 1771 Troels Smith, f. 27. Jan. 1744, dengang Sognepræst i Everdrup, fra 1784 Sognepræst i Holbæk, i 1802 Provst i Merløse Herred. Hun havde i dette Ægteskab 11 Børn og døde 29. Jan. 1805 i Holbæk. En af hendes Sønner, Provst Daniel Peter Smith har i nogle i personalhist. Tidsskrift aftrykte Optegnelser skildret Faderens Frierrejse, en Kanefart, der egentlig sigtede paa en ung Købmands-enke paa Møen med endel Penge, men da isen var brudt op, standsedes i Baarse Præstegaard, hvor den eneste Datter af første ægteskab havde en slem Stedmoder, men tilbades af Tjenestefolk og Naboer, ejede 5000 Daler og tilmed havde indsamlet udmærkede Kundskaber i en Skole i Kjøbenhavn (hvorfra hun var hentet hjem, fordi en ung Kunstner - Wiedewelts - Hjerte var blevet saaret "af de milde Plumske Øjne*"). Plums Kapellan, Digteren Ingemanns Fader, havde ogsaa et godt Øje til den unge Pige, men Smith var ubarmhjertig nok til ved Ingemanns Chatol om Natten at skrive et Kjærlighedsbrev til den sovende Hjerteelskede og fik næste Dag hendes imødekommende Svar, der foreløbig lød paa en Uges Betænkningstid "for at tage Gud og sit Hjerte med paa Raad". - Samme Optegnelse indeholder mange Bidrag til en Karakteristik af Provst Troels Smith, der vel navnlig belyser hans gemytlige Sindelag, men ogsaa nævner ham som en ortodox Præst og Balles Medstrider mod Fritænkerne. I „Slægten Heilmann" findes han afbildet paa et Par morsomme Tegninger. Han ægtede 6. Nov. 1807 Abelone Lottrup, Enke e. Byfoged Tønnesen i Hillerød og døde 4. Dec. 1823. En Dattersøn af Anna Agnete Plum var Maleren Vilhelm Marstrand, en Datter var gift med Kunstneren Kratzenstein Stub, en Sønnesøn var Philologen, Dr. phil. C. V. Smith, Docent i de slaviske Sprog. 

Wibergs Præstehist. — Personalhist. Tidsskr. 2 R. I, 161 ff. — Gerh. Heilmann : Slægten Heilmann, 151 ff. — Kirkehist. Saml. 3 R. IV. — Lengnicks Stamt. o. Fam. Plum. 
ef

Ingeborg Christine Plum
20. juni 1763 - 4. april 1793

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 63, Side
50

63. INGEBORG CHRISTINE PLUM, døbt i Baarse Kirke 20. Juni 1763, ægtede Taras Ross Olsen Høyer, f. 7. Maj 1757 i Sparboen Trondhjem Stift, Student fra Trondhjem 1776, Cand. th. 1779. Han blev 1786 Kapellan i Rudkjøbing og 1788 Sognepræst i Tved, Svendborg Amt. Hun døde her 4. April 1793, efterladende en Datter. Manden ægtede siden Abigael Ungerman og døde 10. Febr. 1795, medens Enken først døde i 1853..

Wihergs Præstehist. — Baarse Kirkebøger.. 
ef

Theresia Sophia Plum
29. august 1764 - 1780

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 64, Side
50

64. THERESIA SOPHIA PLUM, døbt i Baarse 29. Aug. 1764, blev efter Sigende forlovet med Faderens udsete Efterfølger som Sognepræst i Baarse og Beldringe, Jens Tvede, der imidlertid, efter at have faaet Kaldet afstaaet, ægtede en Anden (se Nr. 47), hvilket skal have bidraget til, at hun, der iforvejen ikke var stærk, døde ganske ung 1780.

Baarse Kirkes Daabsbog. — Personalhist. Tidsskr. 2 R. I, 165. 
ef
Agnete Plum
17. december 1746 - 19. oktober 1781

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 65, Side
50

65. AGNETE PLUM, f. i Frederikssund 17. Dec. 1746, viet i Udesundby 10. Okt. 1765 til Peder Cappel, døbt i Tølløse 4. Sept. 1729, Søn af Sognepræst Lauritz Cappel., Student fra Roskilde 1749, Kordegn i Slangerup 1773, Degn i Kirkehyllinge-Lundby Sogne i Kjøbenhavns Amt, død 25. Sept. 1800. Hun døde 19. Okt. 1781. Manden ægtede senere Marie Calmer Riise.

And. Petersen: Sjzull. Stifts Degnehist., 37. . 
ef
Dødfødt Plum
1749

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 63, Side
50

66. . . . PLUM, dødfødt Barn, begravet 3. Sept. 1749.

Kirkebog for Frederikssund (Udesundby). . 
ef
Poul Plum
20. september 1746 - 25. januar 1806

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 67, Side
51

67. Poul Plum, døbt 20. Sept. 1746 i St. Nik. Kirke i Kjøbenhavn, blev sikket opkaldt efter Morfaderen Poul Badstuber, en vehavende Mand, der ejede Brede og Nymølle Fabrikker mm., Men netop samme Aar pludselig gik fallit, hvilken Skæbne siden hjemsøgte baade Sviger-sønnen og flere Børnebørn, men navnlig denne Gudsøn haardt. Som ældste Søn blev han opdraget i Faderens Vinhandel og blev Købmand i Kjøbenhavn, hvor han tilligemed Faderen maatte gjøre Opbud i 1783. Som det synes var navnlig Skiftekommissærernes Sendrægtighed Aarsag til, at han, der dog 15. Apr. 1785 havde faaet 3 Maaneders Befrielse for personlig Hæftelse, maatte sidde i Gældsfængsel i omtrent 7 Aar i et usselt lille Rum i Hirschholm Arresthus, hvor der kun lige var Plads til en Seng, og hvor haardt hans Helbred blev nedbrudt, jfr. nærmere de i Tillægget aftrykte Aktstykker herom. Han var 21. Febr. 1781 i Trinitatis Kirke bleven viet til Hanne Marie Juhl, og skønt en kgl. Bevilling af 19. Mts. 1784 bestemte, at den Arv, der maatte tilfalde hende efter hendes Fader, forrige Sølvpop Juhl (evt, Friederich Juul og hustru Inger) og hendes Mormoder, Maren afgangne Toftes, maatte indsættes i Overformynderiet, synes dette ikke at havde reddet denne Hjælpeskilling for Familien. Plum levede siden, ialfald fra 1795, i smaa Kaar som Konsumtionsbetjent i Helsingør, hvor han døde 25. Jan. 1806. Ved Skifteregistreringen, der 25. Mts. foretoges i hans Dødsbo, meddelte Enken, at den Afdøde foruden den nærværende Datter Inger, der havde Myndighedsbevilling, kun havde efterladt hende Sønnen Adam Fr. Plum, der var i Ostindien, og Hans Jacob Tofte Plum i Kjøbenhavn. I det ringe Bo overskred Gjælden Aktiverne. Enken antages at være død 1832.

St. Nik. Kirkes Daabsbog. — Bevill. til Proklama 1. 8. 1'783 Sjæl]. aabne Br. N. 590. —Sjæl]. aabne Br. 19. 3. 1784 N. 180 og 15. 4. 1785 N. 293. Helsingørs Skiftebog 1799-1810 fol. 509 og 694.
ef
Claus Plum
12. oktober 1747 - død som lille

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 68, Side
51

68. CLAUS PLUM, døbt 12. Okt. 1747 i St. Nik. Kirke i Kjøbenhavn, maa være død ganske lille, da Faderen tre Aar efter lod en Søn døbe med samme Fornavn. Han nævnes ej heller af Faderen blandt hans 9 Børn i et Skattemandtal i 1762.

Skattemandt. af 1762 for Strand Kvarter Nr. 71. Rigsarkivet.  
ef
Agnete Plum
10. decmber 1748 - død som lille

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 69, Side
51

69. AGNETE PLUM blev døbt 10. Dec. 1748 i St. Nik. Kirke i Kjø-benhavn. Om hende gjælder det samme som om Ovenstaaende, og hun er sikkert død, allerede førend en Søster døbes med samme Navn 1758

Skattemandt. af 1762 for Strand Kvarter Nr. 71. Rigsarkivet. 
ef
Claus Plum
16. marts 1750 - 6. juli 1818

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 70, Side
52

70. CLAUS PLUM, døbt 16. Mts. 1750 i St. Nik. Kirke i Kjøbenhavn var allerede i 1762 ude af Faderens Hus, sandsynligvis for at oplæres til Handelen. I Nov. 1790 søgte han for at støtte sin fallerede Fader og sine uforsørgede Søskende om at maatte blive indtaget i Vinhandlerlauget i Kbh., da han i 12 Aar havde lært Vinhandelen ved et Handelskontor i Bordeaux, uagtet han ikke var bleven indskrevet som Svend ved Lauget, og ved et kgl. Missive af 7. Jan. 1791 opnaaede han det søgte, navnlig fordi det kun skyldtes en Forsømmelse af Faderen, at han ikke havde opnaaet dette ved i sin Tid her at blive indskrevet som Svend. Samtidigt søgte han at fri Broderen Poul af Gældsfængslet (se Tillæg S. 117). Hans gode Forehavende lykkedes dog ikke, idet han selv allerede 1791 maatte opgive sit Bo. 14. Okt. s. A. fik han bevilget Arrests Befrielse, 9. Dec. Proklamabevilling. Endnu 1795 nævnes han som Vinhandler i Kbh. Han ægtede i 1786 Catharina Kirstine Juhl, død 1806, og døde i Kbh. (i Ridestaldbygningen ved Christiansborg Slot) 6. Juli 1818. Paa Skiftet. kaldes han „forrige Handelsbogholder". Han efterlod en Søn (Nr. 120) og to ugifte Døttre (Nr. 117 og 119).

St. Nik ol. Kirkes Daabsbog. — Skattemandtal for Kbh. Strand Kvarter N. 71. — Kbhs. Borgerskabsprot. 11. 4. 1791. — Sjæll. Miss. 7. 1. 1791 N. 21. — Sjæll. Reg. 14. 10. 1791 N. 829, 9. 12. 1791 N. 968. — Kbhs. Skiftekomm. Forsegl. Prot. 1. 1818. 
ef
Carl Ulrik Plum
21. juli 1751 - 3. december 1767

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 71, Side
52

71. CARL ULRIK PLUM, f. 21. og døbt 26. Juli 1751 i SI. Nik. Kirke i Kjøbenhavn, død i Kbh. 3. Dec. 1767.

St. Nikolai Kirkes Daabs- og Begravelsesbog. — Skattemandtal for Kbh., Strand-kvarter N. 71. 
ef
Lorentz Plum
2. oktober 1752 - 16. januar 1782

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 72, Side
52

72. LORENTZ PLUM, f. 2. og døbt 7. Okt. 1752 i St. Nik. Kirke i Kjøbenhavn, Kontorist, død 16. Jan. 1782; uden Livsarvinger, da saadanne ikke nævnes paa Skiftet efter Faderen.

St. Nikolai Kirkes Daabs- og Begravelsesbog. — Skattemandtal for Kbh., Strand-kvarter N. 71. 
ef
Engelke Plum
1. februar 1754 - 19. oktober 1774

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 73, Side
52

73. ENGELKE PLUM, f. 1., døbt 6. Febr. 1754 i St. Nik. Kirke i Kjøbenhavn, død ugift i Kbh. 19. Okt. 1774

St. Nikolai Kirkes Daabs- og Begravelsesbog. — Skattemandtal for Kbh., Strand-kvarter N. 71. 
ef
Johannes Plum
10. mai 1755 - død før 1759

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 74, Side
52

74. JOHANNES PLUM, døbt 10. Mai 1755 i St. Nik. Kirke Kjøbenhavn, død som Barn, sikkert inden Broderen af samme Navn døbtes i 1759.

St. Nikolai Kirkes Daabs- og Begravelsesbog. — Skattemandtal for Kbh., Strand-kvarter N. 71.
ef
Anna Elisabeth Plum
7. november 1756 - 12. februar 1845

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 75, Side
52-53

75. ANNA ELISABETH PLUM, f. 7., døbt 12. November 1756 i St. Nik. Kirke i Kjøbenhavn, ægtede kgl. Jagtberider Christian Bruhn, f. i Slegsvig 2. Nov. 1744 (der først 1767 havde været gift med Marie Frost, f. 1747, d. 1781), og døde som Enke 12. Febr. 1845 efter at hendes mand 1796 var afgået ved Døden. En søn af dem, Ernst Adam Bruhn f. 28. aug. 1827 faldt som Premierløjtnant 16. marts 1864 ved Dybbøl, en anden, Stabskaptajn og adjudant hos Christian VIII Ernst Poul Bruhn, døde som Generalløjtnant i 1868.

St. Nikolai Kirkes Daabs- og Begravelsesbog. — Skattemandtal for Kbh., Strand-kvarter N. 71., se tillige V. Richter: 100 Aars Dødsfald, og Lengnick: Fam. Bruhn jfr. Mog.. Lex. III, .137. . 
ef
Agnete Plum
8. februar 1758 - maj 1846

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 76, Side
53

76. AGNETE PLUM, f. 8., døbt 13. Febr. 1758 i St. Nik. Kirke i Kjøbenhavn, døde ugift i Maj 1846 som Priorinde i Brødrene Petersens Jomfrukloster.

St. Nikolai Kirkes Daabs- og Begravelsesbog. — Skattemandtal for Kbh., Strand-kvarter N. 71., se tillige V. Richter: 100 Aars Dødsfald, og Lengnick: Fam. Bruhn jfr. Mog.. Lex. III, .137.
ef
Johannes Plum
30. oktober 1759 - 28. maj 1798

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 77, Side
53

77. JOHANNES PLUM, f. 30. Okt., døbt 5. Nov. 1759 i St. Nik. Kirke i Kjøbenhavn, blev Student fra Metropolitanskolen, var svagelig og optoges 1795 som Lem i Pelts Stiftelse, hvor han døde 28. Maj 1798.

St. Nikolai Kirkes Daabs- og Begravelsesbog. — Skattemandtal for Kbh., Strand-kvarter N. 71., se tillige V. Richter: 100 Aars Dødsfald, og Lengnick: Fam. Bruhn jfr. Mog.. Lex. III, .137.
ef
Frederik Plum
24. marts 1761 - 1836

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 78, Side
53

78. FREDERIK PLUM, f. 24., døbt 30. Mts. 1761 i St. Nik. Kirke i Kjøbenhavn, var tilstede paa Skiftet efter Faderen i 1795 og kaldes da Vinhandlersvend. Død som Lem i Pelts Stiftelse i Kjøbenhavn i Aaret 1836.

St. Nikolai Kirkes Daabs- og Begravelsesbog. — Skattemandtal for Kbh., Strand-kvarter N. 71..Jfr. tillige Lengn. Stamt. o. Fam. Plum og Kbh. Skiftekomet. Forhandl. Prot. I. 1788-95 fol. 403. — Dok. i Raadstuearkivet mag. Anna Eisenbergs Senge i Vartou.
ef
Johanne Plum
16. januar 1763 - død som ung

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 79, Side
53

79. JOHANNE PLUM, døbt 16. Jan. 1763 i St. Nik. Kirke i Kjobenhavn, var død ung og uden Livsarvinger for Faderen.

St. Nikolai Kirkes Daabsbog
ef
Frederik Christian Plum
13. april 1758 - 17. marts 1796


Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 80, Side
53-54

80. FREDERIK CHRISTIAN PLUM, døbt 13. Apr. 1758 i Vejstrup Kirke, blev 1. Apr. 1783 Regimentskvartermester ved det første sjællandske Rytterregiment med Bolig i Slagelse, hvilken Stilling han købte af Regimentskvartermester Bjørn for 4000 Rd., men ikke desto mindre paa Grund af Svagelighed matte afstaa mod en Pension paa 150 Rd. af Kongens Partikulærkasse.

Han viedes 1. Gang 2. Apr. 1784 i Slagelse til Lykke Marie, født Smith, dengang Enke efter Apoteker Henrik Jacobæus, død i Barselseng paa Løvegaard, 32 Aar gl., 9. Dec. 1788, og 2. Gang, 18. Sept. 1789, til Kirstine Marie Bagge, døbt 1761. 3. Søn. efter Trin. i Svendborg Frue Kirke, en Datter af Prokurator Bagge sammesteds. Han købte 1788 Hovedgaarden Løvegaard af Kammerherre, Oberst Chr. Fr. Holstein og afhændede den 1793 for 29,000 Rd. Men da han 17. Mts. 1796 døde paa Gunderslevholm efter i Mellemtiden at have overtaget Forpagtningen heraf, viste det sig til Sorg for Enken, at han havde mistet sin Formue og kun efterlod Gæld til hende og 6 faderløse Børn, saa at hun endog maatte sælge sin Seng for at udbetale en Fordring, Enkekassen havde. En Ansøgning fra hende til Kongen kort efter Mandens Død, der er meget oplysende om Familiens ulykkelige Tilstand, er aftrykt i Tillægget. I 1803 anbefaler General-Toldkammer- og Kommerce-Kollegiet, at hun, der kun har en Enkepension af 200 Rd., faar et Tillæg til Børnenes Opdragelse paa 52 Rd., da de 48, hun hidtil har, ikke strækker til. Hun døde i April Maaned 1810. Ved Skiftesamlingen 13. samme Maaned kaldes hun som flere Steder fejlagtigt Bache for Bagge.

Tillæg:
Ansøgning af 1796 fra Regimentskvartermester Fr. Chr. Plums Enke Kirstine Maria, f. Bagge.
GunderslOvholm den 15. Junii 1796

KIRSTINE MARIA Enke efter Sall. Regiments-Qvarteermester PLUM ansøger allerunderdanigst om at maa beholde sin Sall. Mands Pension 150 Rdr til Hjælp til 6 smaa Børns Opdragelse.

Til Kongen! Allernaadigste Konge!
Deres Mayestæt ville Allernaadigst tillade Deres allerunderdanigste og ringeste Tiænnerinde, som ved min afdøde Mands, forrige Regiments-Qvartermester FRIEDERICH CHRISTIAN PLUMS, Død er sadt i den yderst kummerlige Forfatning, med 6 smaa og uopdragne Børn, at fremtræde for Deres Majestæts Throne og Allerunderdanigst bønfalde om at beholde min Sall. Mands Pension, som var 150 Rdl aarlig for mig og Familiens Understøttelse, til Livets nødtørftigste Underholdning og Børnenes Opdragelse til nyttige Borgere i Staten.
Min afdøde Mand, som anvendte sine Ungdoms Aar til Studeringer og i Aaret 1782 eyede en liden Formue af 1000de Rdr, kiobte i bemældte Aar, med Kongl. Allernaadigst Tilladelse, Regiments-Qvartermæster Tiænesten ved det Siellandske Rytter Regiment, hvis Stab den Gang laa i Slagelse, af daværende Regiments-Qvarteermæster Biørn for 4000 Rdlr. Til at betale denne Capital, maatte han giöre Gjæld af de 3000 Rdr, men han troede ved dette Embede at naae et anstændigt Levebrød for sig og Familie. Ongefær en 7 Aars Tid derefter nemlig i Aaret 1789 skeete en Forandring ved Regimenterne deri, at Regiments-Qvarteermæster og Auditeur Tiænesterne blev sammenlagt, og da værende Auditeur ved Regimentet Hr. KROHN, fik tillige Regiments-Qvarteermuester Tiænesten. Min Sall. Mand blev ved denne Forandring allernaadigst forundt en aarlig Pension fra Generalitets-Collegium af 150 Rdr, og af Hr. KROHN accorderede han sig 100 rd. aarlig saa længe han leevede, men fik hverken noget tilbage af den for Tiænesten betalte Summa eller nogen Pension for sin Enke.
Han var altså endnu i Giæld for de til Afståelsen laante 3000 Rdr foruden Forøgelse af Laan til at boesætte sig den Tiid, han indlod sig i Ægteskab.
Efter at Hr. Krohn havde faaet Regiments-Qvarteermæster Tienesten, havde min afdøde Mand ved Credit Kiøbt Löwegaard, som han, formedelst de da indtræffende tryckende Tiider for Landeboeren der, icke havde Evne nok til at modstaae det Uhæld, der indtraf; Bønderne, som var i meget ussel Forfatning, maatte han nogen Tiid derefter sælge, og det uden at eye noget, men endog værre fordybet i større Giæld. I Aaret 1794 forpagtede han Gundersløwholms Hovedgaards Avling og Hollænderie, hvor han maatte sætte i end meere Giæld til Forskaffelse af Hollænderie Kreaturer, Avlings Reedskaber og viidere til Gaardens Drift udfordrende. Efter at have udstaaet mange Sygdomme her, der betog ham Evnen til at oppasse dette vidtløftige Avlsbrug, døde han sidstleden 17de Martij dette Aar. Han har efterladt mig i saa kummer en Forfatning, som kan tænkes.

a. Med 6 Børn som ere uopdragne, og hvoraf de 3de ere avlede i hans første Ægteskab med en Datter af Hr Kammer-Raad og Borgemæster SMIDT i Slagelse, som ingen Evne har til at tage Deel i deres Op-dragelse, disse Børn ere:
Een Datter CLAUDINE JACOBINE 12 Aar.
Een Sön FRIDERICH CHRISTIAN 7 Aar.
Een Datter HENRIETTE CHATARINA 9 Aar.
Og avlet i Ægteskab med mig:
Een Sön CHRISTIAN FRIDERICH LUDEWIG 4 Aar,
Een Sön CARL GUSTAV 3 Aar,
En Sön GEORG CARL ADOLPH 1½ Aar.
Hvilke Börn alle ere i den Alder, at de höylig ere trængende til Op-dragelse og Underviisning uden at kan erhverve noget, og hvortil ieg icke kan vænte mig ringeste Hiælp af min Sall. Mands Familie, da de dertil mangler Evne

b. Med en Giæld af over 11000 Rdr., hvoraf vores heele Boe, der sælges ved Auction, og det, som udbringes af Stervboet, icke kan udgiöre meere end ohngefæhr 5000 Rdr.; ieg beholder altsaa icke det ringeste af Huusgeraad eller det allernødvendigste af Livets Fornøden-heder, uden at sætte mig i Giæld derfor, som ieg endda er uvis om bliver mig betroet.
Om begge disse Posters Rigtighed medfølger herhos allerunderdanigst de allernaadigst anbefalede Attæster. Det eeneste min Sall. har efterladt mig foruden de nævnte 6 uopdragne Børn, er en aarlig Pension fra Enke Cassen af 200 Rdr og en Contract om Gundersslöwholms Forpagtning, som tillader mig foruden de 6 nævnte uopdragne Børn at continuere efter hans Død til dens Udløb; men som alting endog til det allerringeste hvor med samme skal drives, sælges ved Auction for at betale Giælden, saa har ieg maattet frasige mig samme, og er nu uden Husleye, Næringsvey og Levebröd for det allernødvendigste til Livets Ophold. Da ieg nu skal betale Huusleye og Ildebrand, som nuomstunder er overmaade dyrt, sætte mig i Giæld for de allernødvendigste Ting til Huusets Fornødenheder, klæde, føde og opdrage de 6 Börn, Saa er min Enke:, Pension, de nævnte 200 Rdr. dertil gandske utilstrækkelig, og ieg öyner et kummerfuldt liv for mig og en ussel Opdragelse for mine Börn, dersom icke Deres Kongelige Majestæt ved Placat af 29. Sept. 1786 havde givet mig Haab om at, kunne vænte nogen allernaadigst Understøttelse i denne min kummerlige Forfatning. Men denne giver mig Dristighed til Allerunderdanigst at bönfalde Deres Kongelige Majestæt om allernaad. Tilladelse til at maatte allern. nyde og beholde min Sall. Mands Pension 150 Rdr. til mine og Börns Kaars Lættelse, hvorved ieg gives Midler i Hænderne til at kunde lade mine Børn danne til duelige Borgere i Staten, hvorpaa intet fra min Side skal blive efterladt. Allernaadigst Bønhörelse udbedes og forvæntes af Deres Kongelige Majestæts ringeste Undersaat og Tiænerinde.
KRISTINE MARIA SALI PLUMS.
Paa ovenstaaende Ansøgning har Amtmand H. Scheel skrevet en Anbefaling, dat. Kbh. d. 15. Juni 1796. Fremdeles er fastsyet til Ansøgningen forskellige Attester, nemlig:

Fra Sognepræst K. Knudsen, Svendborg, af 4/6 1796, at Regiments Qvarterm. Plums Enke, Kirstine Marie, ifølge Svendborg Frue Kirkes Ministerialbog er døbt 1761 den 3die Søndag i Fasten.
Fra Sognepr , Dr. F. Plum, dat. Slagelse 21/5 1796, at Regm. Kv.mester Frederik Christian Plums og Hustrues L. Marie Schmiths tvende Døttre Claudine Jacobine og Henriette Cathrine ere døbte i St. Michels Kirke i Slagelse, den første d, 28. Maji 1784 og den anden d. 6 Nov. 1786.
Fra Provst Hansen i Skielbye 19/6 1796, at Regm. Kvm., Forpagter paa Gyldenlouholm Hr. Plum, hans Søn Georg Carl Adolph er døbt i Gundersløv Kirke 1795 Nytaarsdag.
Og fra Sognepræst
Phister dat. Gierslow 19/5 1796, at Regm. Kv.m. Friderich Christian Plum, Eier af Store Løvegaard, har i Gierslow Sogn ladet døbe
1) 1789, 5te Marts Sønnen Friderich Christian Plum af første Ægteskab med Frue Lykke Marie.
2) 1792, den 2. Marts Sønnen Christian Friderich Ludvig i andet Ægteskab med Frue Kirstine Marie Bagge.
3) 1793, den 16. Mai Sønnen Carl Gustaw.

Vejstrup og Gierslev Kirkebøger. — Post. Pension s-Kasse Journ. 1803 N. 127 (Generali-tetet). — Hempels Avis 1796 N. 26. — Adresse Cont. Efterretn. for 14. Apr. 1810. — Kjøbenhavns Skiftekomet. Forseglingsprot. I for 1810. — Kallundborg Skiftebog 1803. — Meddelelser fra Provst Tholle og Provinsarkivar Wad.
.. 

ef
 Dines Christian Krag Plum
 18. juli 1759 - 1823

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 81, Side
54

81. DINES CHRISTIAN KRAG PLUM, døbt i Vejstrup Kirke 18. Juli 1759, blev for sit 10de Aar indskrevet som søkadet

K.
ef
Agnete Cathrine Christine Plum
10. september 1760 - 26. august 1799

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 82, Side
55

82. AGNETE CATHRINE CHRISTINE PLUM, døbt 10. Sept. 1760 i Vejstrup Kirke, samme Dag Moderen kun 24 Aar gammel blev be-gravet, blev 18. Aug. 1785 viet til Iver Qvistgaard, døbt 3. Febr. 1754, en Søn af Proprietær Peder Iversen Qvistgaard, der i 1784 havde afkøbt Krigsraad* Claus Plum Nøragergaard for 40,000 Rd. Her bosatte de Nygifte sig, men Manden var svagelig, døde ung og begravedes 14. Maj. 1796. Samme Aar solgte Peder Qvistgaard Nøragergaard for 56,544 Rd. til Svigerdatteren, der saaledes blev Ejerinde af den Gaard, hendes nu i Kallundborg bosatte Fader i 1784 havde solgt. Hun ægtede senere Proprietær Jens Korsgaard eller Kaarsgaard til Løjtegaard paa Amager og døde 26. Aug 1799 i Kallundborg, efterladende Børn af begge Ægteskaber. Nørager solgtes samme Aar for 83,000 Rd. til Kancelliraad Paasche. En Datter, gift med Justitsraad J. A. Garde var Moder til Admiral H. G. F. Garde.

Vejstrup Daabsbog. — Erh. Qvistgaard : Stamtavle over Familien Qvistgaard. Kbh. 1894. — Kallundborg Skiftebog 1803. — Trap: Danmark, 3. Udg. II, 456.
 

* Claus Plum, der var medlem af krigsrådet, hvilket var et råd, der rådgav kongen i sager vedrørende hæren. Claus Plum havde derudover tjent en formue ved at være købmand i Rusland. DanskeHerregaarde.dk
ef
Claudine Marie Plum
4. januar 1768 - 8. juni 1797

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 83, Side
55

83. CLAUDINE MARIE PLUM blev døbt i Sæby 4. Jan. 1768 lige Maanedsdagen før Moderen begravedes, og var Faderens eneste Barn af 2det Ægteskab. Hun blev 29. Maj 1788 i Kallundborg viet til Adam Gottlob Wiimh, f. paa Thurebyholm, døbt 16. Sept. 1759, Landvæsens-kommissær med Kammerraads Rang og Ejer af Lundbygaard i Præstø Amt 1786-1805, siden Forpagter af forskellige Gaarde, død 21. Febr. 1836 paa Holtegaard. Hun døde sammesteds 8. Juni 1797, efterladende flere Børn.

Sæby-Vallenslev Sogns Daabsbog. — Lengn. Kirkebogsuddr. for Kallundborg. 
ef
Hendrikke Louise Plum
10. september 1755 - 14. juni 1764

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 84, Side
55

84. HENDRIKKE LOUISE PLUM, døbt i St. Olai Kirke i Helsingør 10. Sept. 1755, død 14. Juni 1764.

Kirkebogen for St. Olai Kirke Helsingør. 
ef
Agnete Plum
22. april 1757 - død ung

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 85, Side
55

85. AGNETE PLUM, døbt i St. Olai Kirke i Helsingør 22. Apr. 1757, vistnok død ung.

Kirkebogen for St. Olai Kirke Helsingør.
ef
Claus Plum
21. juni 1758 - 28. maj 1818

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 86, Side
55-56

86. CLAUS PLUM, hjemmedøbt 21. Juni 1758 i Helsingør, blev af Faderen opdraget til Handelen og indtaget i hans Firma og virkede ligesom han som Købmand og Sukkerraffinadør i Helsingør. Ikke længe efter Faderens Død maatte han dog, 1794, opgive sit Bo (C. Plum & Co.) til Skifterettens Behandling, og fik samme Aar bevilget Opbuds-kommissorium og Proklama. Han er imidlertid atter kommen noget paa Fode, siden han under 27. Mts. 1799 findes optaget i Helsingørs Køb-mandslaug. Han ægtede, i Henhold til kgl. Bevilling af 23. Sept. 1785 til at vies af uvedkommende Præst, i Helligaands Kirke 12. Okt. 1785 Regine Louise Grfindahl, f. 1763, død 19. Dec. 1820. Selv døde han 28. Maj 1818 i Helsingør. Boet udviste ved hans Død større Udgæld end Indgæld, og da Enken døde, fik Svigersønnen, Assistent Ulstrup, for sine Udlæg til Begravelsen Boets ringe Effekter udlagt.

Kirkebogen for St. Olai Kirke Helsingør. Sjæll. Miss. 11. 3., 28. 3. og 9. 5. 1794 N. 222, 267 og 420. —Sjæll. aabne Br. 23. 9. 1785 N. 762. — Helsingørs Skiftebog (under 1. 6. og 27. 7. 1818, 12. 3. 1819 og 21. 1. 1821). — Medd. af Bankassist. Fr. C. Brtv. Plum. — Se Tillæg. . 
ef
Henrik Plum
14. august 1759 - 2. oktober 1761

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 87, Side
56

87. HENRIK PLUM, f. 14. Aug. 1759 og døbt i St. Olai Kirke i Helsingør, død ss. 2. Okt. 1761.

Kirkebogen for St. Olai Kirke Helsingør. 
ef
Carl Frederik Plum
14. oktober 1761 - efter 1795

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 88, Side
56

88. CARL FREDERIK PLUM, døbt i Frederiks Kirke paa Chri-stianshavn 14. Okt. 1761, overlevede Faderen 1795 (jfr. Nr. 53), men hans Skæbne er ellers ukendt.

Frederiks tyske Kirkes Daabsbog.
ef
Antoinette Christiane Fridericia Plum
11. juli 1763 - 8. oktober 1823

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 89, Side
56

89. ANTOINETTE CHRISTIANE FRIDERICIA PLUM, døbt i Petri Kirke 11. Juli 1763, var svagelig og fik efter Moderens Død 1806 (jfr. Nr. 53) et Gratiale af Postkassen, døde ugift i Kjøbenhavn 8. Okt. 1823.

Lengnieks Kirkebogsuddrag for Petri K. — Kbh. Skiftekomm. Forseglingsprot. 1822-3 fol. 381.
ef
Ida Amalie Plum
16. oktober 1765 - 8 uger gl.

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 90, Side
56

90. IDA AMALIE PLUM, døbt i Petri Kirke i Kjøbenhavn d. 16. Okt. 1765, død 8 Uger gammel.

Lengnieks Kirkeboguddrag for Petri Kirke. 
ef
Anne Marie Plum
28. juli 1768 - før 1795

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 91, Side
56

91. ANNE MARIE PLUM, døbt i Trinitatis Kirke i Kjobenhavn d. 28. Juli 1768, maa være død før Faderen, da Enken 1795 kun nævner 2 efterlevende Børn (jfr. Nr. 53), sandsynligvis i Arendal.


ef
Anton Christoffer Rohn Plum
16. oktober 1754 - 21. oktober 1802

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 92, Side
56-57

92. Se Antons slægt her

 

ef
Anne Christiane Plum
13. november 1755 - 5. januar 1809

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 93, Side
57

93. ANNE CHRISTIANE PLUM,  f. 13. Nov. 1755 i Korsør, nævnes paa Skiftet efter Faderen som Kammerjomfru hos Gehejmeraad Rosencrone. Ved et Pensionsforslag af 1799 indstilles hun, som i 5 Aar har været Husjomfru i Biskop Balles Hus, men nu er svagelig, til 30 Rd. Aarlig Pension. Hun døde på Frederiks Hospital i Kjøbenhavn 5. Jan. 1809 og begravedes i Trinitatis Kirke.

Korsør Daabsbog. - Supplik Prot. 1785 N. 2225 - Pensions Ansøgning.
Trin. K. Begravelsesbog
ef
Frederikke Plum
28. januar 1757 - død som spæd

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 94, Side
57

94. FREDERIKKE PLUM,  hjemmedøbt 28. januar  1757, sikkert død som spæd, siden en søster knapt 2 Aar efter faar hendes Navn, men Døds- eller Begravelsesdagen er forgæves eftersøgt i Kirkebogen.

Korsør Daabsbog og Begravelsesbog

ef
Frederikke Plum
12 oktober 1759 - 18. oktober 1759

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 95, Side
57

95. FREDERIKKE PLUM,  hjemmedøbt i Korsør 12. oktober 1759,
begravet samme sted den 18. oktober.

Korsør Kirkes Daabsbog og Begravelsesbog

 
ef
Frederik Plum
12. oktober 1760 - 18. januar 1834

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 96, Side
57-64

96 Se siden om Biskoppen

 
ef
Jacob Severin Plum
23. oktober 1761 - 20. februar 1805

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 63, Side
50

97. Se siden om Jacob Severin Plum her

 

ef
Christian Plum
 1763

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 63, Side
50

98. CHRISTIAN PLUM blev døbt i Korsør 19. Febr. 1763, døde spæd, men Begravelsesdagen er forgæves eftersøgt i Kirkebogen.

Korsør Kirkebog
 

ef
Dorothea Elisabeth Plum
 5. august 1764 - 25. februar 1789

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 99, Side
65

99. Læs om Dorothea her

 

ef
 Christian Plum
 26. juli 1765 -

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 100, Side
65

100. CHRISTIAN PLUM,  blev døbt i Korsør 26. juli 1765, nævnes paa Skifterne efter Forældrene 1781 og 1785 som Fuldmægtig hos Landsdommer Galschøtt henholdsvis paa Næsbyholm og i Sorø.
Siden blev han Fuldmægtig hos By- og Bikeskriver Elling i Sorø til dennes død i 1788. Dennes Enke fik Tilladelse til med Plum som Fuldmægtig at beholde Mandens Stilling, indtil nævnte Embeder ved Vakance i Byfogedembedet kunde forenes hermed, hvilket skete allerede 30. oktober 1789. Hans videre Skæbne er nu ukendt. I Sorø anbefales han 1788 som "et skikkeligt og ordentligt Menneske, der med største Paapassenhed havde beopagtet Embederne"


Korsør Kirkes Dåbsbog, Slagelse Herreds Gejstl. Skifteprotokol 1762-1805, fol. 206 og 313 ff. Kane. Prom. 13. 12. 1788 N. 3007. - Sjæll. Reg. 30.10. 1789 N. 801.
ef
 Gottlieb Plum
7. oktober 1766 - 10. september 1771

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 101, Side
66

101. GOTTLIEB PLUM, Født 7. oktober 1766 i Korsør, Død 10. september 1771 i Korsør

Korsør Kirkebog
ef
 Peter Andreas Plum
26. Marts 1768 - 2. August 1768

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 100, Side
66

102. PETER ANDREAS PLUM, født 26. marts 1768, død 2. august 1768

Korsør Kirkebog
ef
 Daniel Ditlev Plum
 30. November 1769 - 14. Januar 1795

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 102, Side
65

102. DANIEL DITLEV PLUM, Døbt 30. November 1769 i Korsør,
Død 14. Januar 1795 på Island. Han var allerede før Moderen døde, 1785, hos Broderen Jacob i Olufsvig på Island, hvor han siden blev Faktor og kom af Dage ved et Jordskred. Han døde Ugift.

Korsør Kirkebog. Jac. Severin Plum: Historien om min Handel paa Island etc. Kbh. 1799 19 og 155.
ef
 

 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2015 Hvenegaards Forlag
Vivian Hvenegaard,  
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
vivian@me-cfs.info
OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.