Startside Ophav Biskop Plum Gullaschbaronen Foto Kontakt

 

Slægten -1. Slægtsled - 2. Slægtsled - 3. Slægtsled - 4. Slægtsled - 5. Slægtsled - 6. Slægtsled
- Slægtsled 7

Slægtens 6. led


ef
Johan Plum
1702 - 18. maj 1737

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 44, Side
41

44. JOHAN PLUM, f. 1702 rimeligvis i Vetterslev, hvis Kirke-bøger imidlertid ikke for hin Tid er bevarede, var Student fra Slagelse Skole 1724, blev siden Vinhandler i Kjøbenhavn og viedes 27. Apr. 1735 i Petri Kirke til Ursula Maria Lindemann (Forlovere var hans Fader, Præsten i Vetterslev, og Brudens Broder, Kommerce-raad Daniel Lindemann). Han døde tidligt og begravedes 18 Mai 1737 i Stephan Lindemanns Begravelse i Petri Kirke. Han maa  være død uden Livsarvinger, siden hverken han eller Arvinger efter ham nævnes paa Fortegnelsen over Faderens Arvinger i Ringsted Provstis gejstlige Skifteprot., hvor alle hans Søskende (N. 45-52) findes op-førte. Hustruen, der er født 1702 og Datter af en anset Købmand i Kjøbenhavn. Stephan Lindemann, f. 1.649 171.1, hvis Faders Farfader skal have været Søskendebarn til Morten Luther, var en Slægtning af Stifterne af Brødrene Petersens Jomfrukloster. Hun ægtede 14. Okt. 1739 Bertel Jegind, Kjøbmand i Kjøbenhavn og døde 1751.

Petri Kirkebog — Ringsted Provstis gejstl. Skifteprot. 1719-48. fol. 266. — F. F. Møller Stamt. over de til Brødrene Petersens Jomfrukloster adkomstberettigede Familier, 7, 9, 10.
.

ef
Bolle Frederik Plum
1704 - 31. januar 1798

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 45, Side
42

45.45. BOLLE FREDERIK PLUM, f. 1704, sikkert i Vetterslev. Hans Fornavn korn først ind i Slægten ved ham, rimeligvis som et skyldigt Hensyn til Bolle Luxdorphs Enke, der gav hans Fader Kaldsbrev paa Vetterslev og Høm Menigheder.

I 13 Aar havde han været Fuldmægtig hos Regimentsskriver Svane i Vordingborg Distrikt, da han 18. Nov. 1738 blev udnævnt til „Forvalter over Vordingborg og Lekkende Gaarde i det Vordingborgske Distrikt." 5 Maj 1748 udnævntes han til Regimentsskriver i Kronborg Distrikt. Han ægtede i Køge 20. Maj 1740 Cathrine Elisabeth Karstin, f. 1716, en Datter af Joachim Henrich Karstin i Køge. Hun døde som Enke i Hillerød 4. Maj 1798. Manden døde 31. Jan. 1765.

Kgl. Resol. g. Rentekammeret 18. 11. 1738 og 5. 5. 1748 jfr. 25. 9. 1761. — Hillerød Kirkebog. — Testaments Konfirm. for J. H. Karstin og Hustru i Sjaell. aabn. Br. 1• 4. 1752 N. 128. — Se ovenfor N. 44.
ef
Elisa Cathrine Plum
1705 - 14. januar 1767

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 46, Side
42

46. ELISA CATHRINE PLUM, f. e. 1705, antagelig i Vetterslev, blev gift med Valentin Holgersen Tryde, en Præstesøn fra Østofte, f. J. Apr. 1700, Student fra Nakskov 1721, cand. theol. 1724, der 1726 fik Successionsret til Svigerfaderens Kald, Vetterslev og Høm, men inden dennes Død blev udnævnt til Sognepræst for Sandby og Vrangstrup Menigheder i Præstø Amt 4. Maj 1733. Han dode 30. Dec. 1766, og hun kort efter 14. Jan. 1767. De efterlode flere Børn.

Wibergs Prtestehist. — Jfr. N. 44.
ef
Daniel Plum
20 oktober 1707 - 26. juli 1784

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 47, Side
42-43

47. DANIEL PLUM, f. 20. Okt. 1707, sikkert i Vetterslev, blev Student fra Helsingør 1729, var i 1740 Skoleholder i en af de kgl. oprettede Skoler i Dyrløv By i Baarse Sogn, blev Kandidat 1745, personel Kapellan 1747 og 14. Juni 1748 Sognepræst for Baarse og Beldringe i Præstø Amt. Han har sikkert, da Sønnen Claus er født c. 1738, været gift, førend han c. 1750 (i Nik. Kirke i Kbh.) ægtede Ingeborg Afforin (ikke Asloria som Wiberg kalder hende), Enke efter Sognepræst i Snesere. A. G. Bonsach(død 25. Nov. 1745). Hun fødte ham Datteren Anna Agnete og begravedes i Baarse 5. Febr. 1762.

30. Juli I 76.2 æglede han atter en Enke efter en Sognepræst i Snesere (sin første Svigerfaders Efterfølger, Peter Nielsen Agerbech) ved Navn Elisabeth Sophie, f. Agerup. En ejendommelig Bryllupsvise, hvori den voksne Søn ønsker sin Stedmoder velkommen, er aftrykt i Tillæget. En Dattersøn af Plum, Provst Daniel P. Smith. giver et Bidrag til Morfaderens Karakteristik i nogle Optegnelser, der findes trykte i Personalhistorisk Tidsskrift. Han skildrer ham som en lærd, from og velstaaende Mand, der selv ejede den Kirke, hvorved han var Præst, men fejler bl. a. i at kalde ham Søn af en rig Godsejer. Derimod omtaler han sikkert med Rette, at Plum paa sine gamle Dage havde megen Sorg af sin Kapellan Tvede, hvem han beskriver som et meget slet Menneske, der forlovede sig med Plums yngste Datter Therese og, efter at Faderen havde afstaaet ham Embedet, bedrog Datteren for det lovede Ægteskab. Sikkert er det, at Tvede d. 23. Okt. 1777 fik kgl. Konfirmation paa Afstaaelsen af Plums Kald, mod at love ham en Pension paa 200 Rd. og event. 100 Rd. til Enken. Han faar ingen varme Anbefalinger, men synes at have et vist Krav paa Embede, da han længe havde været Skibspræst paa Flaaden og har Attest for ulastelig Vandel. Karakteristisk nok skriver en af Kancelliherrerne paa Akterne —under en andens Paaskrift lydende: „har intet imod" — „ligeledes skiøndt Tvede er en maadelig Mand." Det viste sig ogsaa, at Tvede faa Maaneder efter Udnævnelsen ægtede en Anden end Plums Datter, og at han forbitrede Plums Liv og plagede hans før nævnte Søn, der var Degn i Sognet (se Nr. 61) med endeløse Chikanerier. Plums sidste Hustru, der var indskrevet som Medlem af det private Livrente Societet af 1775, døde 19. Jan. 1784. Han selv 26. Juli samme Aar, begge i Baarse.

Ringsted Herreds gejst.l..Skifteprot 1719-48 fol. 265 f. — Wibergs Pra,stehist.— Personal-hist. Tidsskr. 2 R. I B. 164 11'. — Baarse Kirkebøger. — Sjæl]. aabn. lir. 23. 10. 1777 N. 597. jfr. 6. 8. 1779 N. 497. — K irkehist. Saml. 4. R , 5. B. 691. — Se N. 44. t.
ef
Carl Ulrik Plum
1712 - 8. maj 1750

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 48, Side
43

48. CARL ULRIK PLUM, f. 1712, sikkert i Vetterslev, blev Farver i Frederikssund og ægtede c. 1746 Anna Elisabeth Lange, døbt i Roskilde 23. Juni 1727, begravet i Udesundby 11. Jan. 1773, hvor Manden ogsaa allerede 8. Maj 1750 var bleven begravet.

Frederikssunds (Uclesundby) Kirkebog». 

ef
Adam Christian Plum
1714 - 8. oktober 1795

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 49, Side
44

49, ADAM CHRISTIAN PLUM, f. 1714, sikkert i Vetterslev, nævnes paa skiftet efter Faderen i 1740 som „værende i Condition hos Seig Md. Sl. Ebbesens, Vinhandler i Kjøbenhavn". Han fik 12. Mts. 1751 kgl. Bevilling til at indtræde i Vintapperlauget og 22. Mts. 1751 Borgerskab som Grosserer. Han ejede en Gaard i Højbrostræde (Strand Kvarter N. 71), hvor han som Vinhandler i Lauget holdt aaben Vinkælder, og vandt sig efterhaanden en mere fremtrædende Stilling blandt Byens Borgere, blev Borgerkaptajn i Kjøbenhavn og var fra 1767 til 1782 Medlem af de 32 Mænds Forsamling.

1766 var han ogsaa bleven Vinhandlernes Oldermand, en Stilling han beklædte i ret haarde Tider for Lauget, bl. a. fordi dette i 1769 mistede en Oplagsfrihed, det før havde nydt, og han maatte i den Anledning oftere tale dets Sag. Paa et Laugsmøde 2. Maj 1782 gik han imidlertid af med Taksigelse „for den Agt, Fornøjelse og Velvillighed, som Interessenterne i hans ganske Betjeningstid havde givet ham Prøve eller Mærke paa." Dette stod vistnok i Forbindelse med, at den engang velstaaende Mand nu i sin høje Alder blev økonomisk ruineret. Baade han og Sønnen Poul fik 6. Juni 1783 kgl. Opbudskommissorium. Bobehandlingen trak ud i mange Aar, og Kommissionen erklærede i 1790, „at der end ikke blev 10 pro Cent til de Chirographiske Fordringer." I 1795 brændte yderligere hele det Kvarter, hvori hans Gaard laa. Han mistede herved, hvad han havde tilbage af Indbo, og maatte ty til en svagelig Søn, der var Lem i Pelts Stiftelse, hvor han døde 8 Okt. samme Aar. Til de mange Børn efterlodes kun hans Uniformsklæder og forskellige Smaating, vurderede til 21 Rd. 5 _f.. .

Han havde 7. Dec. 1745 ægtet Margrethe Badstuber, en Datter af den bekendte Fabrikør og hofkobbersmed Poul Badstuber. paa Brede. Hun døde endnu i hans Velmagtsdage c. 1765. Ved Skiftet efter ham levede af hans 13 Børn kun 6. I Tillægget er trykt to Sange fra hans Bryllup.

Sjæll. Miss. 6. 6. 1783 N. 432-3. — Kbh. Skiftekonus. Forsegl. Prot. for 1788-9:i Fol. 403. — 0. Nielsen : Medd. om Vintapperlauget i Kjobenitavn. Kbh. 1891. — Kikters Dodsf. — Se N. 44. e
.
ef
Claus Plum
1716 - 8. februar 1803

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 50, Side 44-45

50. CLAUS PLUM, f. 1716, sikkert i Vetterslev, omtales paa Skiftet efter Faderen i 1740 som „conditionerende i Petersburg hos Seig Stephan Lindeman", der var Broder til hans ældste Broders Hustru og der drev en ret betydelig Handel. Ved to Brodersønners Daab nævnes han som Fadder, i 1751 kaldes han "Købmand i St. Petersborg", i 1755 „Grosserer i Vimmelskaftet". Han synes at have erhverve sig en Formue i Rusland, thi allerede 1756 kjøbte han Herregaarden Tiselholt i Fyen. 29. Juli 1757 fik han Krigsraads Titel, og 29. Okt. samme Aar viedes han til Christine Krag paa Herregaarden Hjortholm, som Svigermoderen ejede. Christine døde kun 24 Aar gammel 20. August 1760 og begravedes i Vejstrup kirke, medens manden 12. Sept. s. A. lfik kgl. Tilladelse til at sidde i uskiftet Bo med deres to Sønner og ene Datter (Nr. 80 - 83). Imidlertid solgte han 1766 Tiselholt til Majorinde Edel Margrethe Pultz f. Güldencrone, og købte s. A. Nørager Hovedgaard af General-Auditør O. Borthuus. Anden Gang ægtede han Johanne Marie Ruud, der begravedes i Sæby Febr. 1768, 32 Aar gl. efter at have skænket ham en Datter, og P. fik s. A. kgl. Bevilling til at sidde i uskiftet Bo. 1785 solgte han Nørager (337 Td. Hartkorn) for 40000 Hd. til Peder Iversen Qvistgaard, som i 1796 atter solgte Gaarden til sin Svigerdatter, Plums Datter, Agnethe Cathrine (jfr. Nr. 82). Krigsraad Plum flyttede imidlertid til Kallundborg, hvor han ejede den saakaldte St. Jørgens Gaard og døde i en høj Alder 8. Febr. 1803. I 1789 havde han faaet kgl. Konfirmation paa en testamentarisk Disposition, der viser, at han af første Ægteskab havde 3, af sidste 1 Barn i Live, og at Boet da blev beregnet at være 30000 Rd. værd.

Vejstrup, Sæby og Kallundborg. Kirkebøger. - Fadderlisterne i Kbhs. St. Nikolai Daabsbog 26. 7. 1751 og 10. 5. 1755.—Müller, Liste o. Rangspersoner, Rigsarkivet. — Fynske aabn. Br. 12. 6. 1760 N. 126. ---- Sjæll aabn. Br. 11. 3. 1768 N. 120. — Personalhist. Tidsskr. II. R. 4. B 152 og III. R. 4. B. 147. Rasmussen Søkilde, Uddrag af Fyenbo Landstings ældste Skøde- og Pantebøger. - Trap. Danmark (u. Nørager). - Ehr. Qvistgaard. Stamt. o. Fam. Qvistgaard. Kbh. 1893. — Sjæll. aabn. Br. 20.11. 1789 N. 862. jfr. N. 857. — Se N. 44.
ef
Agnete Plum
1718 - 24. august 1787

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 28, Side
37-38

28. AGNETE PLUM, f. 1718, sikkert i Vetterslev, blev viet i Vordingborg 23. Sept. 1746 til Frands Dajon, f. .1719. Denne havde fra 3. Sept. 1744 været Faderen adjungeret, afløste ham siden som kgl. Bygningsskriver Materialforvalter, blev 1765 tillige Bygningskommissarius. Han døde 10. Mts. 1794, hun 24. Aug. 1787. En Søn af dem var Billedhugger Nicolai Dajon (jfr. Biogr. Iexikon), der 1815-21 var kunstakademiets Direktør.

Vordingborg Kirl.chug. i Rigsarkivet- — Se N. tt. 
ef
Christian Plum
1719 - 17. juni 1785

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 52, Side
45-46

52 CHRISTIAN PLUM, f. 1719, sikkert i Vetterslev, siges i 1740 paa Skiftet efter Faderen at "conditionere hos Md. Sal. Fichs i Kjøbenhavn". Han nedsatte sig senere som Kjøbmand i Helsingør, hvor han drev en stor Tømmerhandel og oprettede et Sukkerraffinaderi, hvortil han opførte en anselig Bygning. Han optog sin Søn i Handelen, og Firmanavnet var i 1790 "C. C. Plum, Søn & Comp". Som en af Byens mere ansete Borgere var han bl. a. Medlem af Skydeselskabet, der endnu bevarer en Skive, dat. 20. Aug. 1770, givet i Anledning af, at han i 1769 blev Fuglekonge. Hans Ejendom ved Stranden fik han 1782 kgl. Tilladelse til at udvide med en Strimmel Jord. 27. Nov. 1754 ægtede han i Marie-Kirken i Helsingør (i Henh. til kgl. Dispensation) Alexandrine Kreyberg. Begges Lig blev i Henh. til kgl. Begravelsesbreve af 17. Juni 1785 og af 17. Mts. 1789 nedsatte i den Kreybergske Familiebegravelse sammesteds.

Helsingørs Marie Kirkes Vielse- og Begr.-bog. Sjæll. Miss. 19. 7. 1782. N. 441. — Kgl. Begravelsesbreve af 17. 6. 1785 (Sjæll. Reg. N. 483) og 17. 4. 1789 (Sjæll. Reg. N. 304). — Medd. fra Bankass. Fr. C. Bretteville Plum. — Se N. 44. 
ef
Frederik Plum
1718 - ca 1795

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 53, Side
46

53. FREDERIK PLUM, født 1718, begyndte som ganske ung, c. 1734, at gøre Tjeneste i Rentekammerets Kontorer og fik 21. Febr. 1764 kgl. Udnævnelse til Fuldmægtig i det vestindisk-guineiske Rente- samt Generaltold-Kammers vestindiske Kontorer. 27. Juni 1769 fik han Udnævelse til Kontrollør ved Arendals Toldsted, hvorfra han 25. Apr. 1787 fik Afsked med Pension.

Han viedes 3. Dec. 1760 i Frederiks tyske Kirke i Kjøbenhavn til Charlotte Christiane Margaretha Frobøse, der i Kirkebogen kaldes „Jungfer hei den Fraüleins Ihre Durchl. der Fürstin von Ostfriesland". Hendes Forlover var Fyrstindens Kammerlakai, Mons. Hinrich Glandorff, medens Brudgommens Forlover var hans Broders senere Svigerfader, Konsistorialraad Rohn.

Hun overlevede Manden og meddeler i en Pensionsansogning af 20. Apr. 1795, hvorledes denne, berovet sin Forstand og derfor utjenstdygtig, var bleven afskediget og Familien tildelt en Pension paa 130 Rd., hvoraf hun og 2 Børn, af hvilke Datteren var Krøbling, nød de 64 Rd., medens Manden til deres Bedrøvelse maatte nyde sin Andel „i Fortvivlelse paa Lade-Gaarden", der da benyttedes som Sindssygehospital, og hvor han nylig var død. Hun opnaaede først kun en Pension paa 15 Rd. aarlig, men man erkendte, at det ikke svarede til Mandens aarlige Indttægt af 600 Rd., og forhøjede den til 40 Rd. Hun døde i Kbh. 2. Mts. 1806.

Kgl. Resol. gen. V.-G. Rente og Generaltold-K.s vestind. Kontor 21. 2. 1761 N. 85. — Generaltoldk. Bestall. Pr. 1760-71 S. 235 og kgl. Resol. om hans Afsked 25. 4. 1787. — Vielsebog for Frederiks Tyske K. — Pensions Journ. vedr. Gen. Told-K. 1816 Nr. 408 jfr. 1807 Nr. 7.
ef
Claus Plum
1721 - 25. juli 1785

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 54, Side
46-47

54. CLAUS PLUM, født 1721, ikke paa Kallundborg Ladegaard, som Wiberg i sin Præstehistorie meddeler, men snarere i Ørsø eller som aderen da ejede og beboede, blev Øresø Mølle i Jørslev Sogn, som Faderen ejede , blev Student fra Roskilde 1740, cand. theol. 1742. Han studerede længe ved Universitetet for ret at berede sig til sin Præstevirksomhed, var i 4 Aar Inspektor paa Regensen og nævns af Hofpræst Blume i 1746 allerøverst paa en Liste over anbefalelsesværdige Studenter.

Da Embedet. som Kapellan i Korsør imidlertid blev ledigt 1752 og Biskop Hersleb stærkt fremhævede, at denne Menighed „trængte meget høyt til en ret duelig og retskaffen Medtiener", da den hidtil kun havde været slet forsynet, især fordi der var mange Separatister i Byen, og hverken den forrige eller nu samtidigt beskikkede Sognepræst (der før var Kapellan) havde „været meget istand til enten ved Lærdom at overbevise eller med pendance at vinde slige vildfarende", tør det anses som et Bevis paa de gode Forventninger, man nærede til Claus Plum, at han 8. Dec. 1752 fik Kaldet, hvorpaa ogsaa Dr. og Superintendent J. F. Reus's Attest tyder (se Bilag).

Han ægtede 19. Juni 1753 Elisabeth Amalie Rohn, døbt 27. Juni 1730, en Datter af Sognepræsten ved St. Petri Kirke i Kjøbenhavn, Anton Christoffer R. (se Biogr. Lex.). 20. Juli 1764 blev han Sognepræst i Korsør, hvor han døde meget afholdt 2. Okt. 1781.

Hans Enke sad i uskiftet Bo og døde 25. Juli 1785. 7 af 12 Børn overlevede Forældrene, blandt dem den senere Biskop Fr. Plum.

Wibergs Præstehist. Sjæl]. aabne Br. 8. 12. 1752 N. 461 og 4. 1. 1882 N. 4. — Kirkehist. Saml. 3. R. 4. B. — Slagelse Herreds geistl. Skifteprot. 1762-1805 fol. 296 og 318 ff.


 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2015 Hvenegaards Forlag
Vivian Hvenegaard,  
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
vivian@me-cfs.info
OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.