Startside Ophav Biskop Plum Gullaschbaronen Foto Kontakt

 

Slægten -1. Slægtsled - 2. Slægtsled - 3. Slægtsled - 4. Slægtsled - 5. Slægtsled - 6. Slægtsled

Slægtens 5. led

ef
Claus Plum
16. nov. 1669 - 26. sep. 1739

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 28, Side 37-38

28. CLAUS PLUM, døbt 16. Nov.1669 i St. Petri Kirke i Kjøbenhavn, Student 1692, fik 21. Febr. 1702 kgl. Konfirmation paa at være Sogne-præst for Vetterslev og Hømb Sogne i Sorø Amt, hvortil han blev kaldet af Fru Frederikke Adler, Enke efter Bolle Luxdorph.

Plum ægtede 1703 Agnethe Kellinghusen, f. 1675, Datter af en bekendt Urtekræmmer i Kjøbenhavn, Daniel K. og Hustru, Cathrine v. Dams. Hun døde 1736 og efterlod Manden 7 voxne Sønner og to Døtre. Han giftede sig anden Gang med Ane Marie Klingenberg, der som Enke 16. Dec. 1744 i Næstved underskrev et Testamente, hvorved hun, da hun ikke havde været velsignet med Børn i sine Ægteskaber, og da hendes Broder Hans Klingenberg, Raadmand i Næstved, nylig var død, efterladende en Enke med 9 uforsørgede Børn, testamenterede denne sine ringe Efterladenskaber. Da Provsten i Ringsted som Skifteforvalter efter Præsten Plum har erklæret, at der var afholdt og 1. Febr. 1741 sluttet Skifte mellem hans nævnte Enke og hans (dalevende) 8 Børn af forrige Ægteskab (Nr. 45-52), havde Bispen Intet at indvende mod Testamentet, og det konfirmeredes af Kongen 23. Apr. 1745.

Ane Marie Plum begravedes paa St. Mortens Kirkegaard i Næstved 25. Maj 1745 (64 Aar gl.) Ringsteds Herreds gejstlige Skifteprotokol i Provinsarkivet giver bl. a. Oplysninger om Børnenes Navne og deres Alder, der, da vedkommende Kirkebøger mangle, ellers vilde være vanskelige at skaffe. Ved et Reskript af 20. Mts. 1739, nedsattes Kommissarier i Anledning af en Tvist, hvori Claus Plum var indviklet, om Retten til at belægge 2 Senge i Vartou, hvis Oprettelse skyldtes hans Farmoders Moder, Anna Eisenberg, Biskop Peder Vinstrups Enke. En Snes Aar tidligere havde han gjort sig skyldig i en Embedsforseelse ved Forrettelsen af Nadverens Sakramente i Høms Kirke „idet band af Uagtsomhed og dybe Tanker til 4 af Communicanterne haver uddeelt Vinen før Brødet", men han fik kgl. „Pardon" 6. .1 an. 1719 og slap derved for at udstaa Kirkens Disciplin. Dog beordredes han til at gjøre Menigheden en „Depreeation" fra Prædikestolen, medens Provsten i Kordøren skulde sige Menigheden, at de ej skulde forarges over denne deres Lærers Uagtsomhed, og derhos advare Tilhørerne, "at dersom noget sligt igjen forekom, skulde de heller derom advare Præsten end tage mod Vinen før Brødet og saaledes gjøre sig delagtige i hans Ubetænksomhed." Claus Plum, hvis Præstegaard brændte 1722, virkede i samme Kald til sin Død, 26. Sept. 1739.

Wibergs Præstehist. — Sjæll. aabn. Br. 21. 2. 1702, N. 35, 6. 1. 1719, N.6 og 23. 1. 1715 N. 150. — Sjæl]. Miss. 20. 3. 1739 N. 169. — Ringsted Herreds gejstlige Skifteprot. 1719-48 bl. a. fol. 265 f., 273 og 281. — Kirkehist. Saml. 3. R., 6. B. — Se Tillægget.

ef
Claus Plum
1668 - 19. Marts 1723

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 29, Side 38

29. CLAUS PLUM, en Søn af Borgmester Cort Plum, er antagelig identisk med en Claus Plum, der blev Sekondltn. i Marine•Regimentet 6. Apr. 1700, Prmlt. 26. Aug. 1702, Kaptejn 13. Okt. 1711 og Sekondmajor 5. Apr. 1720. Dels har denne nemlig sikkert hørt til Slægten, da han fører baade samme Navn og samme Vaaben som Prof. jur. Claus Plum, og dels passer han i Alder godt til at være Cort Plums Søn Claus, der maa være født omkring Aar 1668. Han døde før 19. Mart. 1723. Om Børn vides intet. 

Jfr. milit. ref. Sager 13. 9. 1723 i Rigsarkivet. (Oplysningerne om hans milit. Udnævnelser skyldes Oberstltn. Hirsch). -- Segl i Rigsarkivets Seglsamling.
ef
Anna Margrethe Plum

20. juni 1669 - marts 1725

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 30, Side 38

30. ANNA MARGRETHE PLUM, døbt i Ringsted 20. Juni 1669. ægtede Knud Hansen, f. i Kjøbenhavn, Søn af Hans Knudsen, Borger ss. Hendes Mand var 21. 5. 1681 bleven Sognepræst i Rerslev i Holbæk Amt og døde her i Marts 1725. Det ser ikke ud til, at nogen af hendes Brødre har efterladt sig Sønner, og enten dette har bidraget dertil eller ej, lod dette Ægtepar deres Børn antage Slægtsnavnet Plum efter Morfaderen, hvilket i hine Tider ikke var ualmindeligt, naar dennes Slægtsnavn var mere anset end Farfaderens. Over deres Efterkommere af Navnet Plum, der dog altsaa ikke kunne henføres under Professor Claus Plums agnatiske Descendenter, findes i et følgende Afsnit en Oversigtstavle.

Ringsted Kirkebøger. — Wibergs Prastehist.

ef
Birgitte Susanne Plum

1680 - 19. Februar 1738

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 31, Side 38-39

31. BIRGITTE SUSANNE PLUM, født 1680, var det første Barn af Faderens anden Hustru og synes opkaldt efter begge Faderens Hustruer (jfr. N. 24). Hun viedes 24. Febr. 1699 i Ejby af sin Stedfader, Sognepræst Jørgen Togsværd [Toxværd], til dennes Søn, Christian Jørgensen Eegby (eller Ejby), der var Huskapellan hos Faderen og d. 12. Dec. s. A. fik kgl. Konfirmation paa Etatsraad Caspar Schollers Kaldsbrev paa at være Kapellan hos Faderen og at succedere denne som Sognepræst i Ejby og Dalby. Han døde allerede 5. Mts.. begravedes 14. Mts. 1704, 33 Aar gl., efter 1702 at være traadt i sin afdøde Faders Sted, men er mærkeligt nok helt forbigaaet i Wibergs Præstehistorie.

Birgitte Susanne nævnes siden som Husholderske hos Generaladmiral Gyldenløve, da hun i Holmens Kirke viedes til Klokkeren Oluf Leth. Efter hans Død ægtede hun 4. Dec. 1720 hans Efterfølger i Embedet. Peder Møller. Disse Ægtefolk boede under Kjøbenhavns Brand 1728 med 2 Børn i Hummergade (Ø. Kvarter N. 306). Hun døde af Svindsot, 58 Aar gl. og begravedes 19. Febr. 1738 i Holmens Kirke, medens sidstnævnte Mand overlevede hende.

Ejby Kirkebog. — Sjæll. aabn. Br. 16. 12. 1699 N. 242. — Mandtal o. de konserverede Distrikter ved Branden 1728, i Rigsarkivet. — Holmens Kirkes Vielses- og Dødsbog.
ef
Anna Marie Plum
1682 - 1744

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 32, Side 39

32. ANNA MARIE PLUM, f. 1682, viedes 12. Okt. 1701 af Sted-faderen i Eiby til Peder Lauritzen Werløs, f. 10. Sept. 1671, der 1699 blev Medhjælper hos og siden afløste sin Fader, Lauritz Pedersen Werløs, som Sognepræst i Tingsted paa Falster, hvor han døde 10. Okt. 1729. Hun døde i Marts 1716, og efterlod flere Børn, bl. a. Sønnerne Cort og Lars, der blev Præster. Manden ægtede efter hendes Død en Præstedatter, Anna Judith Hansdatter Piilsmed, f. 1680, død 1744.

Ejby Kirkebog. — Wibergs Præstehistorie. — P. Rotide Saml. til Laalands og Falsters Hist. II. 127. -- Lampe : Bergens Stifts Biskopper og Præster, S. 349.
ef
Ottilie Plum

1683 - efter 1684

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 33, Side 39.

33. OTTILIE PLUM, f. o. 1683, skal have levet ved Faderens Død 1684, men hendes Levnet er iøvrigt ikke bekendt.

ef
Jesper Plum

1684 - 1664

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 34, Side 39-40

34. JESPER PLUM, døbt i Køge 9. Jan. 1684 og sikkert opkaldt efter Morfaderen, fulgte efter Faderens Død 1688 og Moderens 2det Ægteskab 1694 med denne til Ejby Præstegaard, og Stedfaderen, Sognepræst Jørgen Togsværd [Toxværd] fik 15. Juni 1697 Kongebrev paa hans Optagelse i Sorø Skole, hvorfra han 1705 dimitteredes til Universitetet. Han fortsatte ikke længe den studerende Vej, thi han er sikkert identisk med den Jesper Plum, der blev Fænrik i Marineregi-mentet 13. Okt. 1711. Denne blev efter den svenske Gen. Audit. Sylvius' Liste, (hvor han fejlagtig kaldes Blum) fanget i Slaget ved Gadebusch 1712, men atter ansat i Marineregimentet efter sin Løsladelse 26. Juni 1713, blev Sekondltn. i Prins Carls Regiment 10. Sept. 1714, overgik i Marineregimentet 1715, blev forsat til Drabant-garden 30. Sept. 1740 og reduceret i 1745. Han begravedes 1764 fra St. Petri Kirke, men nævnes ved den Lejlighed i Kirkebogen som 70, ikke som 80 Aar gammel.

Køge Kirkes Daabsbog. — Sjæl'. Miss. 15. 6. 1697 N. 120. — Hundrups Manuskr. N. 12 og Oberstlt. Hirschs Sedler i Rigsarkivet. — Petri Kirkebog.
ef
Hans Plum
1686

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 35, Side 40

35. HANS PLUM, døbt i Køge 21. Febr. 1686, begravet 23. samme Måned [Tvilling]

Køge Kirkebog

ef
Abigael Plum
1686

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 36, Side 40

36. ABIGAEL PLUM, døbt i Køge 21. Febr. 1686, begravet 23. samme Måned  6. Mts. [Tvilling].

Køge Kirkebog

ef
Kirsten Plum
1688 - 5. november 1689

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 37, Side 40

37. KIRSTEN PLUM, døbt 2. oktober 1688 i Køge, Begravet sammesteds 5. Nov. 1689.

Køge Kirkebog

ef
Lene Plum
16. december 1680 - ?

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 38, Side 40

38. LENE PLUM, døbt i Gentofte 16. Dec. 1680, viet sammesteds 2. Sept. 1704 til Enkemanden Michel Ibsen Fastorph (Farstrup), Student fra Kjøbenhavn 1673, Magister 1684 og fra 25. Nov. 1699 Sognepræst i Skibby i Horns Herred, hvor han døde 15. Febr. 1727.

Gentofte Kirkebøger. — Wibergs Præstehist. — Indlæg til Sjæl]. aabn. Br. 8. 3. 1727 N. 89.

ef
Kirstine Plum

26. oktober 1682 - 6. september 1683  

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 39, Side 40

39. KIRSTINE PLUM, døbt i Gentofte 26. Okt. 1682, død 6. Sept. 1683 sammesteds.

Gentofte Kirkebøger.

ef
Kirstine Plum
28. februar 1684 - 30. marts 1684  

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 40, Side 40

40. KIRSTINE PLUM, døbt i Gentofte 28. Febr. 1684, død sammesteds 30. Mts. 1684.

Gentofte Kirkebøger.

ef
Claus Plum
2. Februar 1686 - ca. 1742

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 41, Side 40

41. CLAUS PLUM, døbt i Gentofte 2. Febr. 1686, nævnes i et Kopskatregnskab for 1720 som Ejer og (tillige med Hustru og et Barn) Beboer af Ørsø eller Øresø Mølle i Jorløse Sogn i Nærheden af Kallundborg, og har da rimeligvis nylig købt Møllen, idet denne i det tilsvarende Regnskab for Aar 1719 siges at tilhøre Borgmester Brases Enke af Kallundborg. Plum omtales endnu som boende sammesteds i et Brandstyrsregnskab efter Fr. 21. Dec. 1728, men ikke længer i Formue-, Kop-, Heste- og Karosseskattens Mandtal efter Fr. 20. Aug. 1743. Derimod viser en Obligation i Dødsboet efter Enken, Anna Si-bylle, f. Smidt, at han 1717 boede paa Hørbygaard (vistnok som For-pagter), og en Ansøgning viser, at hun 1746 havde været Enke i 4 Aar, hvorefter Manden altsaa er død c. 1742. I Henhold til samme An-søgning fik hun 1746 Plads i det nyoprettede Budolphi Kloster i St. Peder Stræde mod at skænke Klosteret, som ogsaa forbeholdt sig 10 p. Ct. af hendes Efterladenskaber, 120 Rd., hvorfor hun fik fri værelser og 3 Mark ugentlig. Af Klosterets Bestyrelses Forhandlingsprotokol ses, at hun da var 65 Aar gl., født i Kjøbenhavn og Datter af Renteskriver (vistnok rettere Toldskriver ved Øresund) Jacob Sørensen Smidt. Hun døde 22. og begravedes fra Klosteret 26. Nov. 1762, ifølge Kirkebogen 84, Aar gl. Den originale Skifteakt efter hende viser, at hun efterlod sig to Sønner, Frederik, ansat i Rentekammeret og Claus, Kapellan i Korsør, samt af hendes tidligere Ægteskab med Peder Hansen Børn, en Datter, Catharina Bjørn, i Ægteskab med „forrige" Forpagter Johan Larsen Wiibye, som døde i Korsør 1783.

Gentofte Kirkes Daabsbog. — Diverse ovfr. nævnte Skatteregnskaber i Rentekammerets Arkiv (Rigsarkivet). — Budolphi Klosters Forhandlingsprot. 1751-89 fol. 194 (m. fl. St.) blandt Danske Kancellis diverse Sager. — Kjøbenhavns orig. Skiftebreve N. 34 for 1762 eft. Anne Sibylle Smit, afg. Claus Plums, i Provinsark. for Sjæll. m. m.
 
ef
Kirstine Plum
16. December 1687 - 16. juli 1714

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 38, Side 40

42. KIRSTINE PLUM, døbt 16. Dec. 1687 i Gentofte, blev gift med Jochim Broch, en velstaaende Borger og Handelsmand, der ejede en Bryggergaard paa Nørregade i Kjøbenhavn, og begravedes 16. Juli 1714 fra Frue Kirke "i sl. Niels Jacobsen Sletting Bryggers arvelige murede Grav i Daabschoret", efter at Manden d. 10. s. M. havde faaet kgl. Tilladelse til at begrave hende med større Pragt, end Forordningen af 1682 tillod. Den 8. Mts. 1715 fik han kgl. Bevilling til Samfrændeskifte med sine Børn med Kirstine Plum. Broch blev en af Byens 32 Mænd, og 18. Nov. 1724 vistes der hans Lig en lignende Begunstigelse som Hustruens, idet Kisten maatte betrækkes med sort Bay, Laaget sires med en lille Plade og Sangklokkerne ringe en Time over den sædvanlige Tid.

Gentofte Kirkebog. — Kbh. Frue Kirkes Begravelsesbog. — Sjæll. Reg. 10. 4. 1714 N. 165, 8. 3. 1715 N. 58 og 18. 11. 1724 N. 300. 43. ? PLUM, en dødfødt Søn, begravet 2. Apr. 1689 i Gentofte ved Alteret i Choret. Gentofte Kirkebog. .
ef
? Plum
1689  

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 38, Side
40

39. ? PLUM, Dødfødt søn begravet 2. april 1689 i Gentofte ved Alteret i Choret.

Gentofte Kirkebøger. 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2015 Hvenegaards Forlag
Vivian Hvenegaard,  
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
vivian@me-cfs.info
OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.