Startside Ophav Biskop Plum Gullaschbaronen Foto Kontakt

 

Slægten -1. Slægtsled - 2. Slægtsled - 3. Slægtsled - 4. Slægtsled - 5. Slægtsled - 6. Slægtsled

Slægtens 4. led

Elias Plum
Født i 1620 - Død 1654

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 10, Side 29

10. ELIAS PLUM deponerede 1642, blev Baccalaur 1644, fik 9. Sept. 1645 kgl. Pas til at besøge Akademier i Tyskland, Holland, Frankrig, England og andre fremmede Lande, blev Magister 1649, Kapellan med Successionsret i Gunderslev og Skjelby i Præstø Amt 1652, Sognepræst ss. 1654 og døde allerede samme Aar.
Han viedes 1653 (Dom. VIII. Trin.) i Frue Kirke i Kjøbenhavn til Karen, [døbt 10. marts 1633 i Vor Frue København, død 14. september 1703, begravet i Olai Kirke, Helsingør?], en Datter af Johan Borchardsen [Burchard/Borch], Biskop i Ribe, og blev begravet i Skjelby Kirke, hvor der findes en Ligsten med Indskriften:
Ossa D. M. Eliæ Claudii Plumii et D. Petri Envaldi Brochmand Anno MDCLXXIII.
Den fælles Sten over Plum og hans nævnte Efterfølger i Embedet, der døde i Decbr. 1655, skyldes sikkert Plums Enke, med hvem nemlig samme P. E. Brochmand ifølge Stamtavlen i Personalh. Tidsskr. II. S. 230 var gift. Hun mistede saaledes 2 Ægtefæller i de to hinanden følgende Aar, levede 1663 i Kbh., og er mulig død c. 1673. Om Børn i Plums kortvarige Ægteskab vides Intet.

Vor Frue Kirkes Vielsesbog. — Wibergs Præsteldsl. — llist. Tidsskr. 5 R. I, 47.— Danske Mag. 5 R. I, 47 f. — Personalhist. Tidsskr. IV B., (7. — Koncept til Pas i indlånt!. Reg. i Rigsarkivet. — Meddelelse fra Sognepræsten i Skjelby..


ef
Johan Plum
Født i 1620 - Død 1654

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 11, Side 30

11. JOHAN eller JOHANNES PLUM, en af Prof. Claus Plums ældste Sønner, sandsynligvis opkaldt efter dennes Morfader Johan Syben eller Farbroder Johannes Francisci, var myndig 1657, da der paalignedes ham 45 Rd. til Fædrelandets Forsvar, en Fjerdedel af hans aarlige Renteindtægt. Ifølge Grundtaxten af 1868 ejede han ogsaa en af de største Gaarde paa Nørregade.

Allerede 28. Febr. 1663 betroede Kongen ham den nyoprettede Stilling som Generalinspektør over Kirkerne i Danmark, ifølge hvilken han skulde føre Tilsyn med Stiftskrivernes Regnskaber og Kirketienders og Kirkejorders Bortfæstning. Stillingen ophævedes imidlertid c. 1670, og da Plum 6. Mts. 1677 søgte om at blive Forvalter ved Børnehuset (jfr. Tillæg) klagede han over, at han i 7 Aar ingen Bestilling havde haft. 28. Apr. 1677 opnaaede han at blive økonom ved Børnehuset paa Christianshavn, men det ses af et Missive af 14. Mts. 1685 „anl. Johan Plum, forilte Oeconomus udj Christianshafns Børnehues, at maa godtgiøres hvis hand j sine Regnskaber for hans Inspection oe Oeconomj forestaaelse anført haver", at han ej heller bevarede denne Stilling.

Af det Lidet, der vides om ham, faar man Indtrykket af, at det efterhaanden er gaaet tilbage for ham. Han synes død 1701. Hans Hustru, Else Margrethe Bülcke, døde i 1671, da Manden 10. Maj samme Aar faar kgl. Tilladelse at lade hende begrave om Aftenen. Hun var ifølge Rostgaards Slægtebog en Datter af Peter Bülcke, Højestertsdommer og Livlæge hos Chr. IV og Frederik III, siden Præsident i Kbh., Assessor i Højesteret, m. m. og hans Hustru Margrethe Thombs.

Danske Mag. 5 R. II. 327. — Kbhs. Dipl. II. 828. — Sjæll. aabn. Br., 28. 2. 1663 N. 31, 22. 4 1663 N. 62, 1. 3. 1664 N. 36-38, 11. 7. 1671 N. 241, 10. 5. 1677 N. 157 (kalder ham undertiden Johan Blomme), jfr. Sjæll. Miss. 3. 7. 1665 N. 312, 28, 4. 1677 N. 97, 14. 3. 1685 N. 90. — Gabriel Thulin: Utredning rurande Patronatsråttigheterna i Skåne, Halland och Bohuslån. Stockholm 1901, 79 f. — Wibergs Præstehist. III, 541. — Rostgaards danske Slægtebog (Bangs Afskrift i Rigsarkivet). — Se nærmere i Tillægget.


ef
Cathrine Plum
Født i 1630 - Død 1647

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 12, Side 30

12. CATHRINE PLUM, f. c. 1630, viedes 1647 i vor Frue Kirke (Dominica Trinitatis) til Niels Wichman, f. 20. Maj 1610 i Odense. Søn af Bertel Wichman og Karen Leth. Han havde studeret udenlands og blev 1642 Dr. med. i Leyden, ved en Disputats „de Marbo Regio", var 1643 i Spanien og praktiserede siden i Kjøbenhavn. 16. Nov. 1644 fik han Bestalling som Læge ved Børnehuset her. 1668 blev han Prof. med. ved det ny Universitet i Lund, men døde allerede 2. Marts s. A.

Vor Frue Kirkes Vielseslog. — V. Ingerslev: Danmarks Læger og Lægevæss., 350 og 520. — 0. Nielsen. Kbhs. Hist. III, 386. — J. Worm: Lexikon o. lærde Mænd.


ef
Tale Plum
Født i 1631 - Død 1657

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 13, Side 31

13. TALE PLUM, døbt i Frue Kirke i Kjøbenhavn 1631, die Veneris, Dorn. 5. p. Trin., viedes 2. Maj 1655 (Dominica Palmarum) i Tostrup til Enkemanden Thue Mortensen Nykjøbing, der fra 1641 havde været Sognepræst i Tostrup og Uggeløse i Holbæk Amt, og som døde 25. Sept. 1657.

Tale Plum døde kort efter Manden 6. Okt. 1657. De efterlode sig Børn, paa hvis Vegne Farbroderen, Christen Mortensen, Sognepræst i Hjembæk, 1660 gjorde Fordring paa Arv efter Mette Dr. Niels Pedersens. 

Vor Frue Kirkes Daabs- og Vielsesbog. — Wibergs Præstehist. — Hist. Tidsskrift V Række, 1. Bind, 46 f.
ef
Elline Plum
Døbt 1632 - Død
Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 14, Side 31

14. ELLINE PLUM, døbt i Frue Kirke i Kjøbenhavn 1632, die Veneris, Dom. XXV p. trinit., blev viet sammesteds 1656 (Domin. Jubilate) til Bertram Bertramsen Buchwaldt, f. 1622 i Haderslev, Magister f'ra 1649, Præst i Sorø 1651, Sognepræst i Østofte i Maribo Amt fra 1653, død 1669. En Søn, der fik Fornavnet Claus efter hendes Fader, blev Sognepræst i Sörbymagle.

Vor Frue Kirkes Daabs- og Vielsesbog. — Wibergs Præstehist. — P. Rhode: Lolland-Falsters Hist. I, 575. — Personalh. Tidsskr. 4 B. 66.

ef
AnnaPlum
Døbt 1635 - Død

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 15, Side 31

15. ANNA PLUM, født 1635 i Kjøbenhavn, Aaret før Moderen døde, døbt Michelsdag samme Aar, er sandsynligvis den fjerde og sidste af de Faderen overlevende Døtre af første Ægteskab, som, uden at nævnes ved Fornavn som de tre fornævnte i flere af Kilderne, i Vindings „Regia Academia" (trykt 1665) siges at være gift med en (unavngiven) Præst i Skaane.

Vor Frue Kirkes Daabsbog. — Sørgeprogram af Worm ved Claus Plums Død. — Vinding: Academia Hauniensis. — Bangs Afskrift af Rostgaards Slægtebog i Rigsarkivet.

ef
Ukendte Plum

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 16-23, Side 31-32

16.-23. ?Ukendte? PLUM, endnu 6 Sønner og 2 Døtre af Prof. jur. Plums første Ægteskab, hvis Fornavne hidtil ikke kendes, men hvis videre Skæbne det er af megen Vigtighed at søge nøje Oplysning om for at være paa det Rene med, om Nogen af dem mulig skulde kunne være Stamfader til de hist og her opdukkende Plum'er af ukendt Herkomst. I Kaptajn Lengnicks nu i Rigsarkivet beroende Haandexemplar af hans Stamtavler har han tilføjet en ny utrykt lille Tavle over Claus Plums Børn m. fl., hvori han anfører Navne paa ikke mindre end 4 Børn, foruden de 6, hvorom Enighed hersker, og han skriver ved Foden af Tavlen: „Tildeels efter Gisninger har jeg stillet denne Opsats, idet jeg er forvisset om, at Ingen vil kunne besvare den correct: thi jeg har gjort mig ubeskrivelig Umag for at naa Maalet, men deels mangler Kirkebøger, deels ere de slet førte, og af verdslige Protocoller har jeg heller ikke kunnet faae fornødne Oplysninger

Vor Frue Kirkes Daabsbog. — Sørgeprogram af Worm ved Claus Plums Død. — Vinding: Academia Hauniensis. — Bangs Afskrift af Rostgaards Slægtebog i Rigsarkivet.


ef
Cort Plum
Døbt 1639 - Død 14. august 1688

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 24, Side 34

24. CORT PLUM, døbt i Frue Kirke i Kjøbenhavn 1639, die Veneris p. Dominica remeniscere, var som ældste Søn af Prof. Claus Plum af hans andet Ægteskab aabenbart opkaldt efter Morfaderen, Prof. theol. Cort Aslaksen. Under Svenskekrigen 1658-60, der faldt i hans første Ungdom, gjorde han Krigstjeneste, og efter Fredsslutningen tjente han i Kongens Livgarde. 18. Juni 1666 fik han i Følge en Ansøgning, der er aftrykt i Tillægget, kgl. Konfirmation paa at være Herredsfoged i Ringsted Herred, hvilket Embede Formanden, sagtens mod en Udbetaling, havde afstaaet ham. Den 1 August n. A. fik han Tilladelse til at bo i Ringsted, da Herredsfogedgaarden solgtes. og blev tillige øverste Raadmand sammesteds. Endnu 1675 nævnes han blandt de disponible Officerer i Sjælland som Kornet. 17. Mts. 1683 faar han Udnævnelse til Borgmester i Køge. Han var mere end 1 Gang gift og første Gang sandsynligvis med den „Birthe Fougedtz," (hans første Datter af andet Ægteskab bærer da Fornavnene efter begge Hustruerne), der ifølge Ringsted Kirkebøger begravedes i St. Hans Kirkegaard 6. Aug. 1672. Senere ægtede han Susanne Engberg, f. 17. Maj 1655, Enke efter den 16. Jan. 1676 afdøde Raadmand Hans Volsen af Stubbekjøbing, og Datter af Sognepræsten sammesteds. Jesper Jepsen Engberg, og Søster til den 1679 adlede og rige Andreas von Engberg, paa hvis Herregaard Ravnstrup hendes Bryllup stod 29. Oktober 1679.

Cort Plum døde 14. Aug. 1688 og hans Lig nedsattes i Nørre Kapel for i Januar 1689 at føres til Kjøbenhavn. I 1691 fik hans fire Børns Formyndrer kgl. Brev paa at sælge disses Jordegods bl. a. i Særslev og Skandrup. Hans sidstnævnte Hustru overlevede ham og ægtede 23. April 1694 i Køge Sognepræst i Ejby-Dalby, Jørgen Togsverd, død 6. August 1702. Hendes første Søn af dette Ægteskab døbtes die Jovis post Dncam. Qvasimod. 1695 med navnet Cort Plum. Hun døde som Enke i Stubbekjøbing 7. Maj 1720 og blev begravet i Kirkens Store Gang.

Kjøbenhavns  Frue Kirkes Daabsbog. - Sjæll. aabn. Br. 18. 6. 1666 N. 81, 1. 8.1667 N. 230, 26. 8. 1679 N. 232, 17. 3. 1683 N. 74, 24. 3 1691 N. 59. jfr. Kanc Koll Prot. 690-91 fol. 104. - Sjæll. Miss. 20. 6. 1691 Nr. 15. - Milit. Indk. Sager Juni 1675 N. 462 ( Medd. af Obersltn. Hirsch). - Stubbekjøbings Kirkes Regskab 1720.ef
MarenPlum
Døbt 1640 - Død 9. oktober 1713
Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 25, Side 35

25. MAREN PLUM, født c. 1640, betalte i 1657 ved sin For-mynder, Magister Zoega, 5 Dr. til Fædrelandets Forsvar. Hun er rimeligvis den samme Maren Plum, der den 5. Apr. 1666 viedes til Johan von Alpen i Henhold til kgl. Vielsesbrev af 24. Mts. 1666 og var Moder til den Dorthea von Alpen, der 15. Juni 1706 viedes i Gjentofte til Sognepræst i Aaker Claus Flyng. Johan von Alpen havde omtrent samtidigt med sit Bryllup nedsat sig som Borger og Handelsmand i Kjøbenhavn, men trængtes allerede Aaret efter saa haardt af sine Kreditorer, at han søgte kgl. Beskærmelsesbrev for sine udenlandske Fordringshavere, bl. a. motiveret ved, at hans Hustrus Formyndere endnu ikke havde udbetalt ham dennes Arv, og ogsaa opnaaede det 6. Juli 1667 for 4 Aar. Hans Skæbne er ellers ukendt, og Maren Plum døde 9. Okt. 1713 hos Broderen Frederik i Gentofte.

Danske Mag. 5 R. 2. B. 326. — Frue Kirkes Vielsesbog. — Gentofte Kirkebog. — Sjæll. Reg. 6. Juli 1667 N. 201.

ef
(Henrik)Plum
Døbt 1641 - Død

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 26, Side 35

26. (HENRIK ?) PLUM, døbt i Frue Kirke 1641, Dominica XVI p. trinit. Fornavnet er usikkert, thi mærkeligt nok nævner Frue Kirke Daabsbog for denne Dag vel, at „Doct. Claus Plum met sin hustro Kirsten Cortzdtr. til Daaben havde en søn kaldet... Men Navnet paa Sønnen staar in blanco. Ifølge Tiden kunde han mulig være den Henrik Plum [? Blume], der 1 Juni 1677 nævnes som Løjtnant i Kapt. Benedikt Frases Kompagni af Schønbergs gvb. Inf. Regiment under Belejringen af Malmø.  

Indk. Sager 523/1677, Rigsarkivet (Medd. at Oblt. Hirsen).


ef
Frederik Plum
Døbt 1635 - Død

Uddrag fra Slægten Plum ved Gerhard Grove, 1903, Nr. 27, Side 36

27. FREDERIK PLUM, f. i Kjøbenhavn 12. Aug. 1643, mistede 5 Aar gammel sin Fader og 4 Aar efter Moderen og kom i Huset hos Formyndere, først 8 Aar hos Professor Ethices Søren Pedersen til hans Død 1657, siden hos Professor Peder Resen, den senere Præsident i Kjøbenhavn. 1663 blev han Student, 1666 fik han det Vinstrup-Resenske Rejsestipendium og besøgte Tyskland, navnlig Strasbourg, samt Frankrig, England og Holland. Efter Hjemkomsten 1669 boede han atter hos Resen og lod sig høre i Kjøbenhavns Kirker, indtil han 1672 blev kaldet til Sognepræst i Gentofte, hvortil 1682 Lyngby føjedes.

Efter kgl. Vielsesbrev af 20. Okt. 1679 ægtede han 13. Nov. s. A. Sophie Olsdatter, Datter af Ole Olsen til Gyldenlund. Hun døde 26. Juli 1689 efter at have skænket ham 6 Børn. Selv naaede han en høj Alder og fik som Præst i Lyngby i 56 Aar Plads blandt Treschows „Jubellærere". Etatsraad H. D. Monrad (f. 1737, død 1796) har i en Samling Anekdoter meddelt flere karakteristiske Træk af hans Liv, som dog maa modtages med nogen Varsomhed, da de ikke kunne være fra første Haand. Forfatteren har dog sikkert Ret i at kalde ham en højst rundtalende Mand, der rent ud sagde, hvad han mente. I et Selskab yttrede han saaledes til Admiral Gabel, da Talen var om Admiral Rabes Opførsel ved Tornebusken: „Hør nu hvad jeg siger, at Rabe er en Forræder." Gabel maatte tilmed sværge paa at sige det til Kongen, der siden dertil med et Smil bemærkede: „Der gute alte Mann ist ein erlicher Patriot." En anden Gang svarede han ret forsorent en Mand, der fortalte ham, at Enkedronningen Charlotte Amalie havde givet ham Ventebrev paa Lyngby Kald (efter Plum): „Jeg lever den Dag, at jeg slaaer Pærer ned med Enkedronningens Ben." Efter flere Meddelelser om hans barokke Indfald paa Prædikestolen tilføjer Monrad, at Plum var intet mindre end gjerrig, og det siges fra anden Side, at han lod sin Have være aaben for skikkelige Folk fra Kjøbenhavn og husede løjerlige gamle, stumme og ubrugelige Folk i sin Præstegaard. — Søsteren Maren vides ogsaa at have boet hos ham til sin Død 1713. — Han paatalte flere Indgreb af Kalvinisterne, og i Sognets Kirkebøger har den originale Præst optegnet mange Bemærkninger om Samtidens Begivenheder. Han døde Trin. Sønd. 1728 og hans Lig blev nedsat i hans Fader Claus Plums Begravelse i Frue Kirke, der imidlertid nedbrændte samme Aar.

Gentofte Kirkebøger. — Sjn II. nulm. Hr. '20. 10. 1679 N. 303, 11. 1. og 20. 10. 1679 N. 37. 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2015 Hvenegaards Forlag
Vivian Hvenegaard,  
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
vivian@me-cfs.info
OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.