Startside Ophav Biskop Plum Gullaschbaronen Foto Kontakt

 

Slægten Plum ved Gerhard Grove 1903 [s. 5]

FRANDS MADSEN, er den første kendte Mand af Slægten, født lidt før eller efter 1500. Han hørte faa aar efter Reformationens Indførelse her i Riget til de mest Velstaaende Borgere i Ribe, hvor han sikkert har drevet en større Handel og Næring, og hvor han nød tillidsposten som Kirkeværge for St. Katharine Kirke.
Allerede i sidste Halvdel af det 16. Aarhundrede forelagdes gennem tre af hans Sønner Slægtens Hovedsæde til København. 
Den her omtalte Slægt har en for en borgerlig dansk Slægt anselig Alder. Uden tvilsomme Mellemled kan den paa Mandssiden følges fire Aarhund-reder [nu 500 år] tilbage i Tiden.
Gå til Slægtsled
1.  - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8.
Læs mere om personerne fra
 1. Slægtsled

  [1] Frands Madsen, Født i 1500. Død i 1570 i Ribe. Herredsfoged i Ribe.
Gift med
 
                  Kirstine Pedersdatter. Født i 1512 i Hvidding, Jylland. Datter af Peder Troelsen (f. 1473, d. 1561) og Kirstine (f. 1485, d. 1553).  
                  Børn A1-5
A1 Hans Frandsen (f. 1532, d. 1584)
A2 Troels Frandsen (f. 1534, d. 1588)
A3 Jacob Frandsen (f. 1535)
A4 Peder Frandsen (f. 1548, d. 1608)
A5 Frandsdatter, gift 1581
 
Læs mere om personerne fra
2. Slægtsled
   
  A1             [2] Hans Frandsen, Født i 1532 i Ribe. Død i 1584 i København.
Læge i København. Digter. Professor i lægevidenskab ved Københavns Universitet. Professor i medicin, studerede i Wittenberg 1551-1556 og blev i Frankrig dr. med. i 1559. Den Store Danske
Gift i 1562 i København med
 
                  Marine Lauridsdatter Bagge. Enke efter kongelig sekretær Antonius Hanisch.
Ingen børn
 
  A2             [3] Troels Frandsen, Født i 1534 i Ribe. Død 4. marts 1588. Købmand i København.
Gift med Ukendt.
Barn B1
B1 Antonius Troelsen
 
  A3             [4] Jacob Frandsen født i Ribe ca 1561  
  A4             [5] Peder Frandsen, Født i 1548 i København. Død 27. juli 1608 i København, nedlagt i Koret i Vor Frue Kirke. Student i Ribe. Fænrik i Snarens og Vestre Kvarter, (København). Købmand i København. Byfoged i København. Kongelig Herold.
Gift i 1583 med Cathrine Johansdatter Syben, født 1543, død 1613 og nedlagt i Koret i Vor Frue Kirke. Datter af Guldsmed og instrumentmager Johan Syben. Enke efter den velstående hofskrædder Claus Plum (første dreng fik afdøde mands navn)
Børn B1-2
B1 Marine Pedersdatter (f. 1580)
B2 Claus Plum (f. 1585, d. 1649)
 
  A5             [6] ? Frandsdatter blev gift i 1581. Der blev fra Universitet skænket hendes bror Hans en Arme Vin i anledningen.  
Læs mere om personerne fra
3. Slægtsled
   
    B1           [7] Antonius Troelsen, Født i København. Død i Kristiania, Norge. Rådmand i Oslo, Norge. Gårdejer i Braa (Brauf) Ski Sogn, Follo, Norge.  
    B1           [8] Marine Pedersdatter født 1580
Gift 1609 med Herman Nielsen, Født i 1570 i Førslev, Ringsted. Død af pest 27. september 1629 i København. Søn af Niels Hermansen (d. 1603). Rektor i Oslo, Norge. Professor i Københavns Universitet i hebraisk og østerlandske sprog
 
    B2           [9] Claus Plum, Født juli 1585 i København. Død 16. marts 1649 i København. Begravet i Vor Frue Kirke, København. Professor ved Københavns Universitet. i Jura. Rektor ved Københavns Universitet.
Gift 1. gang med Maren Pedersdatter Winstrup  Datter af biskop over Sjælland Peder Jensen Winstrup (1549-1614) og Anna Eliasdatter Eisenberg (gift 2. gang med Prof. Hans Resen ingen b.) med hvem han fik 14 børn hvoraf 8 er ukendte af navn, da de døde før faderen.
Børn C1-7
C1 Elias Clausen Plum (f. 1620, d. 1654)
C2 Johan Plum (f. 1628, d. 1701)
C3 Cathrine Plum (f. 1630)
C4 Tale (Thalia) Plum (f. 1631, d. 1654)
C5 Elline Plum (f. 1632)
C6 Anna Plum (f. 1635)
C7 - C15 Ukendte
Gift 2. gang i 1638 i København med Kirstine Cortsdatter Aslaksen født 1608, død 11. marts 1654 i København af pest, med hvem han fik 4 børn. Hun var datter af Universitetsprofessor Cort Aslaksen, Hustru Barbara, en Datter af Borgmester i Kjøbenhavn Oluf Mortensen [Borgm. 1590-1606]
Børn C8-11

C8 Cort Plum (f. 1639, d. 1688)
C9 Maren Plum (f. 1640, d. 1713)
C10 Henrik Plum (f. 1641)
C11 Frederik Plum (f. 1643, d. 1728)
 
Læs mere om personerne fra
4. Slægtsled
   
      C1         [10] Elias Clausen Plum Født i 1620. Død i 1654. Sognepræst i Gunderslev-Skjelby. Generalinspektør over Kirkerne i Danmark.
Gift 31. juli 1653 i Vor Frue Kirke, København med Karen Hansdatter Borchardsen døbt 10. marts 1633 i Vor Frue København, død 14. september 1703, begravet i Olai Kirke, Helsingør. Datter af Biskop i Ribe Hans Johan Borchardsen 1597-1643 og hustru Karen Jørgensdatter 1609-1660.
Ingen kendte børn.
 
      C2         [11] Johan Plum (Johannes) Født i 1628. Død 18. november 1701. Forstander i København. Generalkirkeinspektør og forstander for Tugt- og Børnehuset
Gift med Else Margrethe Bülcke, født den 6 Sep. 1639 i Flensborg, død 14. Maj 1671 i København (Vor Frue).
Barn:
D1 Claus Plum (f.1669, d.1739)
 
      C3         [12] Cathrine Plum, Født i 1630. Gift i Vor Frue, København i 1647 med  Niels Wichmann, født 20. maj 1610 i Altona, Hamburg, død 2. marts 1668 i Lund. Søn af Bertel Wichmann og Karen Leth. Dr. med i Leyden, 1644 Læge i København ved Børnehuset.1668 Prof. med. ved Universitetet i Lund.
Barn
Maren Nielsdatter Wichmann 1648
D2 Karen Nielsdatter Wichmnann f. 1652
 
      C4         [13] Tale Plum, døbt i Frue Kirke i Kjøbenhavn 1631, die Veneris, Dom. 5. p. Trin. (10. juni), død 6. oktober 1657.
Gift 2. Maj 1655 i Tostrup med Enkemanden Sognepræst i Tostrup og Uggeløse Thue Mortensen, født i Nykjøbing, død 25. Sept. 1657.
De efterlode sig ukendte børn.
 
      C5         [14] Elline Plum, døbt i Frue Kirke i Kjøbenhavn 1632. Gift 1656 (Domin. Jubilate) med Bertram Bertramsen Buchwaldt, f. 1622 i Haderslev, Magister f'ra 1649, Præst i Sorø 1651, Sognepræst i Østofte i Maribo Amt fra 1653, død 1669.
Børn:
D3. Claus Bertramsen Buchwald, d. 1709
D4. Ellen Cathrine Buchwald, f. 1665, d. †
D5. Bertram Buchwald, f. 1669, d. 1736
 
      C6         [15] Anna Plum, født 1635 i Kjøbenhavn, Aaret før Moderen døde, døbt Michelsdag samme Aar, er sandsynligvis den fjerde og sidste af de Faderen overlevende Døtre af første Ægteskab, som, uden at nævnes ved Fornavn, som de tre fornævnte, i flere af Kilderne, i Vindings „Regia Academia" (trykt 1665) siges at være gift med en (unavngiven) Præst i Skaane.  
      C7-15   [16-23] Ukendte? PLUM, endnu 6 Sønner og 2 Døtre af Prof. jur. Plums første Ægteskab, hvis Fornavne hidtil ikke kendes  
      C8         [24] Cort Plum, Født 15. marts 1639. Død 14. august 1688. Kaptajn i Marinen. Herredsfoged i Køge. Borgmester i Køge.
Gift 1. gang med Birthe Fougedtz.
Børn:
D6 Claus Plum (f. 1668, d. 1723)
D7 Anna Margrethe Cortsdatter Plum (f. 1669, d. 1726)
Gift 2. gang 29. oktober 1679 med Susanne Engberg. Født 17. maj 1655. Død 7. maj 1720 i Stubbekøbing, datter af Jesper Jepsen Engberg, f. 1599 - d.1668 og hustru Susanne Hansdatter Nyborg. Gift 1. gang med Rådmand i Stubbekøbing Hans Syther,,   Gift 3. gang 23. april 1694 med sognepræst Jørgen Togsværd (Toxværd) f. ca 1637.
Børn
D8 Birgitte Susanne Plum (f. 1680, d. 1738)
D9 Anne Marie Plum (f. 1682, d. 1716)
D10 Ottilie Plum (f. 1683)
D11 Jesper Plum (f. 1684, d. 1764)
D12 Hans Plum (f. 1686, d. 1686)
D13 Abigael Plum (f. 1686, d. 1686)
D14 Kirsten Plum (f. 1688, d. 1689)
 
      C9         [25] Maren Plum, Født i 1640. Død i 1713 hos broderen Frederik. Gift med Johan von Alpen.
Barn
D15 Dorthea von Alpen (f. 1665/66, d. 1747)
 
      C10         [26] (Henrik) Plum Født i 1641  
      C11         [27] Frederik Plum, Født 12. august 1643 i København. Død 23. maj 1728 i København, Vor Frue Sogn. Magister. Sognepræst i Gentofte og Lyngby. Gift 13. november 1679 i Gentofte med Sophie Olsdatter.
D16 Lene Plum (f. 1680, d. 1704)
D17 Kirstine Plum (f. 1682, d. 1683)
D18 Kirstine Plum (f. 1684, d. 1684)
D19 Claus Plum (f. 1686, d. 1745)
D20 Kirstine Plum (f. 1687, d. 1714)
D21 Plum (f. 1689, d. 1689)
 
Læs mere om personerne fra
5. Slægtsled
   
        D1       [28] Claus Plum Født 16. november 1669. Død 20. september 1739 i Vetterslev, Ringsted. Sognepræst i Vetterslev, Ringsted.
Gift 1. gang med Ane Marie Klingenberg (f. 1681, d. 1745). Gift 2. gang i 1703 med Agnete Danielsdatter Kellinghusen (f. 1675, d. 1736).
E1 Johan Plum (f. 1702, d. 1737)
E2 Bolle Friedrich Plum (f. 1704, d. 1765)
E3 Elisa Cathrine Plum (f. 1705, d. 1767)
E4 Daniel Clausen Plum (f. 1707, d. 1784)
E5 Carl Ulrich Plum (f. 1712, d. 1750)
E6 Adam Christian Plum (f. 1714, d. 1795)
E7 Claus Plum (f. 1716, d. 1803)
E8 Agnete Plum (f. 1718, d. 1787)
E9 Christian Plum (f. 1719, d. 1789)
 
        D2         Karen Wichmann Født 1653. Død i 1689. Gift i 22. september 1674 med Johan Olofsen Bagger, født 24. september 1744 i Lund, død 20. oktober 1722. Rektor 1668, sognepræst i Trelleborg-Maglarp, Herredsprovst 22. april 1708. Magister.
Børn
E10 Catharina Maria Bagger (f. 1675, d. 1728)
E11 Bengta Marie Bagger (f. 1683, d. 1726)
 
        D3         Claus Bertramsen Buchwald, d. 1709 Gift med Margrethe Arntdatter (f. 1652), datter af Slotsskriver på Varbjerg Slot, Sverige (1637), Rådstueskriver i København (1648), og Rådmand i København (1669) Arent Berntsen og hustru Karen Arentsdatter (d. 1652). Sognepræst i Sørbymagle, Sorø  
        D4         Ellen Cathrine Buchwald, f. 1665, d. † Gift med Jens Lauridsen Werløs Død i 1708. Søn af Laurits Pedersen Werløs (f. 1641, d. 1705) og Hedvig Thorborg (f. 1640). Sognepræst i Trankebar. Præst i Zions Menighed i Trankebar 
Barn
E12 Peder Jensen Werløs (f. 1705, d. 1759)
 
        D5         Bertram Buchwald, f. 1669, d. 1736. Gift med Margrethe Arnkiel  (f. 1674, d. 1750) datter af Tolder i Toldsted, Hjordkær Sogn, Åbenrå (1653) Christopher Jørgensen Arnkiel og hustru Maria Lassdatter (f. 1645, d. 1689).
Ingen børn
 
        D6       [29] Claus Plum, Født i 1668. Død 19. marts 1723.
Ingen kendte børn
 
        D7       [30] Anna Margrethe Plum, Døbt 20. juni 1669 i Ringsted. Død december 1732. Gift 1. gang ca. 1715 med Knud Hansen, født i København, død marts 1726. Sognepræst i Rerslev, Løve Sogn 21/5 1681-1726.
se  http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,289419,290389
Børn
E13 Susanne Elisabeth Plum (f. 1698)
E14 Johanne Cathrine Plum (f. 1698, d. 1768)
E15 Anna Kirstine Plum (f. 1700, skife 15/1 1763)
E16 Frederik Christian Plum
E17 Hans Plum (f. 1702, d. 1765)
 
        D8       [31] Birgitte Susanne Plum, Født 1680, død 1738.Gift 23. februar 1699 med sin stedbror Huskapelan F. S. Christian Jørgensen Eegby, død 1704. Gift 2. gang med klokker i Holmens Kirke Oluf Leth. Gift 3. gang 1720 med hans efterfølger klokker Oluf Møller
Ingen kendte børn
 
        D9       [32] Anne Marie Plum Født i 1682. Død marts 1716. Gift 12. oktober 1701 i Eiby med Peder Lauridsen Werløs (evt. Wærlös) Født 10. september 1671. Død i 10. oktober 1729. Søn af Laurits Pedersen Werløs (f. 1641, d. 1705) og Helvig Werners Datter Thorborg (f. 1637, d. 1702).  Sognepræst i Tingsted 1670-1705, Falster. Gift 1. gang med Anna Judith Hansdatter Piilsmed.
Viet 2. gang 12. oktober 1701 i Eiby med Anne Marie Plum af stedfaderen Sognepræst Jørgen Togsværd.
Børn
E18 Laurids Pedersen Werløs (f. 1704, d. 1740)
E19 Cort Jørgen Pedersen Werløs (f. 1709, d. 1768)
E20 Hedvig Susanne Werløs (f. 1709)
E21 Mechtele Ottilie Werløs (f. 1710, d. 1776) 
 
        D10       [33] Ottilie Plum født omkring 1683 og er stadig levende ved faderes død 1684.  
        D11       [34] Jesper Plum døbt i Køge 9. januar 1684, død 1764. Fænrik, sekundtløjtnant i Prins Carls Regiment 10. sept. 1714.
Ingen kendte børn.
 
        D12       [35] Hans Plum, døbt i Køge 21. Febr. 1686, begravet 23. samme Måned [Tvilling]  
        D13       [36] Abigael Plum, døbt i Køge 21. Febr. 1686, begravet 23. samme Måned 6. Mts. [Tvilling].  
        D14       [37] Kirsten Plum, døbt 2. oktober 1688 i Køge, Begravet sammesteds 5. Nov. 1689.  
        D15         Dorthea von Alpen, født 1665/66 i København, død 4. december 1747 i Rønne, Bornholm. Gift 15. juni 1706 i Gjentofte med Sognepræst Claus Clausen Flyng, Født 1. juni 1674. Død 21. november 1719 i Åkirkeby, Bornholm.
Barn:
E22 Frederich Plum Clausen Flyng
 
        D16       [38] Lene Plum, døbt i Gentofte 16. Dec. 1680, viet sammesteds 2. Sept. 1704 til Enkemanden Michel Ibsen Fastorph (Farstrup), Student fra Kjøbenhavn 1673, Magister 1684 og fra 25. Nov. 1699 Sognepræst i Skibby i Horns Herred, hvor han døde 15. Febr. 1727.  
        D17       [39] Kirstine Plum, Døbt i Gentofte 26. Okt. 1682, død 6. Sept. 1683 sammesteds.  
        D18       [40] Kirstine Plum, Døbt i Gentofte 28. Febr. 1684, død sammesteds 30. Mts. 1684.  
        D19       [41] Claus Plum, døbt i Gentofte 2. Febr. 1686, død ca 1742. Forpagter af Øresø Mølle i Jorløse Sogn. Gift med Anna Sibylle Smidt født 1678, død 22. november 1762 Budolphi Kloster i Aalborg. Datter af Jacob Sørensen Smith
Børn
E23 Frederik Plum f. 1718, d. 1795
E24 Claus Plum f. 1721, d. 1781
 
        D20         Kirstine Plum, døbt 16. Dec. 1687 i Gentofte, begravet 16. Juli 1714, Frue Kirke, København. Gift med Borger og Handelsmand Jochim Broch, ejer af en Bryggergaard  
        D21         ? Plum Dødfødt søn begravet 2. april 1689 i Gentofte ved Alteret i Choret.  
Læs mere om personerne fra
6. Slægtsled
   
          E1     [44] Johan Plum, Født i 1702 i Vetterslev, Ringsted. Død 18. maj 1737. Begravet i Stephan Lindemanns Begravelse i Petri Kirke. Vinhandler i København. Gift 27. april 1735 i Petri Kirke med Ursula Maria Lindemann  
          E2     [45] Bolle Friedrich Plum Født i 1704. Død 31. januar 1765. Regimentsskriver på Kronborg, Helsingør. Forvalter i Vordingborg. Forvalter over Vordingborg og Lekkende Garde i det Vordingborgske distikt. Gift 20. maj 1740 i Køge med Cathrine Elisabeth Karstin.
Cathrine Elisabeth Karstin Født i 1716. Død i 1798. 
Børn
F1 Joachim Henrik Plum (f. 1741, d. 1797)
F2 Agnethe Birgitte Plum (f. 1742, d. 1767)
F3 Anna Plum (f. 1743, d. 1833)
F4 Claus Plum (f. 1745, d. 1824)
F5 Christine Marie Plum (f. 1746, d. 1748)
F6 Peter Heldt Plum (f. 1747, d. 1765)
 
          E3     [46] Elisa Cathrine Plum Født i 1705. Død 14. januar 1767. Gift med Valentin Holgersen Tryde, født 12. januar 1701 i Østofte, Maribo.
Død 30. december 1766. Sognepræst i Sandby-Vrangstrup.
Børn
F7 Holger Vallentinsen Tryde (f. 1734)
F8 Agnethe Vallentinsdatter Tryde (f. 1736)
F9 Agnethe Marie Vallentinsdatter Tryde (f. 1738)
F10 Ingeborg Marie Valentinsdatter Tryde (f. 1740, d. 1825)
F11 Johanna Vallentinsdatter Tryde (f. 1741)
F12 Johannes Vallentinsen Tryde (f. 1743)
F13 Claus Vallentinsen Tryde (f. 1749)
 
          E4     [47] Daniel Plum Født 20. oktober 1707 i Vetterslev, Sorø.
Død 26. juli 1784. Sognepræst i Baarse-Beldringe. Gift 15. september 1738 i Glostrup, Smørum med Sophie Jensdatter Vildberg.
Børn
F14 Claus Plum (f. 1738, d. 1799)
Gift 2. gang med Ingeborg Afforin, d.5. Febr. 1762, enke efter Sognepræst i Snesere. A. G. Bonsach(d. 25. Nov. 1745).
Barn
F15 Anna Agnete Plum  f. 11 jan. 1752, d. 29 maj 1805
Gift 3. gang 30. juli 1762 med Elisabeth Sophie Aggerup, d. 1784
Børn
F16 Ingeborg Christine Plum, f. 1763, d. 4 apr. 1793
F17 Theresia Sophie Plum, f. 1764, d. 1780
 
          E5     [48] Carl Ulrich Plum, født i 1712 i Vetterslev, begravet i Udesundby 8.  Maj 1750. Farver i Frederikssund. Gift ca. 1746 med Anna Elisabeth Lange, døbt 23. Juni 1727 i Roskilde, død 11. Jan. 1773.
Børn
F18 Agnete Plum f. 17. dec 1746, d. 19. okt. 1781
F19 Dødfødt Plum d. 1749
 
          E6     [49] Adam Christian Plum, Født i 1714 i Vetterslev. Død i 1795. Vinhandler og grosserer i København. Gift 7. Dec. 1745 med Margrethe Badstuber, født 1725, død 1765. Datter af Kobbersmed og fabrikant Poul Badstüber 1685-1762 og hustru Engelcke Legan, død 1736 på Brede.
Børn
F20 Poul Plum, f. 1746, d. 1806
F21 Claus Plum, f. 1747, d. †
F22 Agnete Plum, f. 1748, d. †
F23 Claus Plum, f. 1750 , d. 6 jul. 1818,
F24 Carl Ulrik Plum, f. 21 jul. 1751, d. 1767
F25 Lorentz Plum, f. 2 okt. 1752, d. 16 jan. 1782
F26 Engelke Plum, f. 1 feb. 1754, d. 19 okt. 1774
F27 Johannes Plum, f. 1755, d. †
F28 Anna Elisabeth Plum, f. 2 nov. 1756, d. 12 feb. 1845
F29 Agnete Plum, f. 8 feb. 1758, d. maj 1846
F30 Johannes Plum, f. 30 okt. 1759, d. 28 maj 1798
F31 Frederik Plum, f. 24 mar. 1761, d. 1836
F32 Johanne Plum, f. 1763, d. 1795
 
          E7     [50] Claus Plum Født i 1716. Død 8. februar 1803. Godsejer og Købmand i St. Petersborg og Grosserer i Vimmelskaftet. Gift 1. gang 29. okt. 1757 med Christine Krag, født 1736 på Tranekær, død 1760. Datter af Dines Christian Krag, f. 12 dec. 1683, d. 4 maj 1749 på Tranekær og hustru Christine Zumbildt, f. 1702, Tullebølle, d. apr. 1780.
Børn
F33 Frederik Christian Plum, f. 1758, d. 16 mar. 1796
F34 Dines Christian Krag Plum, f. 1759, d. 1823
F35 Agnete Cathrine Christine Plum, f. 1760, d. 26 aug. 1799
Gift 2. gang Johanne Marie Ruud, død 1768, begravet i Sæby
Barn:
F36 Claudine Marie Plum f. 1768, d. 8. juni 1797
 
          E8     [51] Agnete Plum, f. 1718 i Vetterslev, død 24. Aug. 1787. Gift i Vordingborg 23. Sept. 1746 til Frands Dajon, f. .1719. død 10. Mts. 1794. Kgl. Bygningsskriver, Bygningskommissarius og Materialforvalter.
Barn
F37 Nicolai Dajon f. 1748, d. 1823
F38 Agnete Cathrine Dajon f. 1748, d. 1824
F39 Claus Dajon, f. 1751, d. 1813
 
          E9     [52] Christian Plum f. 1719 i Vetterslev, død 17. juni 1785 i Helsingør. Købmand, Tømmerhandler og ejer af et sukkerkogeri i Helsingør. Gift 27. nov. 1754 i Helsingør med Alexandrine Kreyberg, d. 17. marts 1789.
F40 Hendrikke Louise Plum 1755-1764
F41 Agnete Plum 1757
F42 Claus Plum 1758-1818, købmand
F43 Henrik Plum 1759-1761
 
          E10       Caharina Maria Bagger født 12. november 1675, død 11. januar 1728. Gift 1. gang ca 1693 med Poul Jacobsen Fischer, født 1653. død 27. juni 1702. Kyrkohärde (Sognepræst) Mellan-Grevie-Åkarp, Sverige ordineret 15. november 1683.
Børn
F44 Birgitta Catharine Fischer, f. 1695, d. 1728
F45 Karen Fischer, f. 1696, d. 1770
F46 Jakob Fischer, f. 1698, d. 1757
F47 Hans Fischer, f. 1700
F48 Maria Sofia Fischer, f. 1701, d. 1701
Gift 2. gang ca 1703 med  Isak Meisner, født 28. juni 1673, død 16. marts 1724. Kyrkohärde (Sognepræst) Mellangrevie-Åkarp fra 17 April 1703. Søn af Rasmus Meisner født ca 1643 og hustru Sofie Primros.
Børn
F49 Johan Meisner, f. 1705, d. 1705
F50 Johan Meisner, f. 1706, d. 1770
F51 John Christopher Meisner, f. 1707
F52 Sofia Meisner, f. 1708, d. 1728
F53 Rasmus Meisner, f. 1710, d. 1746
F54 Paul Frederik Meisner, f. 1711
F55 Anna Maria Meisner, f. 1712
F56 Simon Meisner, f. 1714
F57 Olaus Meisner, f. 1721
 
          E11       Be8gta Marie Bagger født ca. 1683, død 17. marts 1726. Gift 1716 med Joachim Beringh, f. ca. 1682, d. 1738
Børn
F58 Johan Beringh, f. 1716
F59 Lars Beringh, f. 1716, d. 1743
F60 Sofie Amalie Beringh, f. 1719
F61 Andreas Beringh, f. 1722
F62 Catharina Elisabeth Beringh, f. 1724, d. 1751
 
          E12       Peder Jensen Werløs Født 1. april 1705. Død 25. november 1759. Sognepræst i Maribo og Hillerslev, Lolland. Kapellan fra 1742 samme sted. Gift med Anna Sofie Bugge født 1709 i Bergen, død 1758. Datter af provst, sognepræst i Leikanger Samuel Bugge og hustru Anne Sofie Randulf.
Børn
F63 Anna Sophie Werløs f. 1740, d. 1772
F64 Johanne Ludovica Werløs f. 1744, d. 1779
F65 Diderich Frederik Christian Sechmann Werløs f. 1749, d. 1779.
F66 Jens Samuel Bugge Werløs f. 1751
 
          E13       Susanne Elisabeth Plum født ca 1698. Gift med Eiler Christopher von Linstow, kornet i Mecklenborg.  
          E14       Johanne Cathrine Plum født ca 1698, d. 1768  
          E15       Anna Kirstine Plum f. 1700, død ca. 1763, gift med sognedegn Jens Lund i Jystrup-Valsølille. Opholder sig ved moderens død 1763 hos broderen Hans, hun er da enke.  
          E16       Frederik Christian Plum født ca 1700, sergeant ved Det Sjællandske Nationalregiment, bor 1763 i Glumsø  
          E17       Hans Plum, født 1702, død 1765. Student fra Slagelse. Skoleholder i Terslev, degn i Førslev-Sneslev. Gift 1731 med Sara Marie Nielsdatter, født 1702, død 1748.
F67 Knud Hansen Plum, f. 1731, Terslev  d. 1739
F68 Anna Margrethe Plum, f. 1733, d. før 1761
F69 +Knud Plum, f. 7/1 1736, Øde Førslev, d.
F70 Niels Plum, f. 2/10 1738, d.
F71 +Claus Plum, f. 8 mar. 1741, d. dec. 1776
F72 Hans Hansen Nordrup Plum, f. 9 jul. 1743, d.
F73 Jacob Rosborg Plum, f. 1745, d. 1747
 
          E18       Laurits (Lars) Pedersen Werløs, født 28. august 1704 i Tåderup Præstegaard, Tingsted. Død 2 dage efter sit bryllup 12. august 1740 i Hamre, Bergen. Et andet navn for Laurids var Lars Werløs. Student fra Nykøbing Falster 1728, cand. theol. 29. jan. 1732, 25. maj 1736 pers. kapelan i Vikedal, Kristianssand, Norge. 3. jan. 1738 i Flælberg og 10. apr. 1739 i Hamre. Gift 10. august 1740 med Anne Erlandsdatter, født 1721 i Fjældberg, Bergen, Norge. Datter af Erland Michelsen (1680-1738), præst i Fjældberg og hustru Anne Marie Robsam (ca. 1693-1776).
Ingen Børn
 
          E19       Cort Jørgen Pedersen Werløs, Født 10. maj 1709 i Tingsted, Falster. Begravet 6. april 1768 i Vester Ulslev Kirke. Degn i Taarnborg; capelan her 13. september 1737, Sognepræst i Døllefjelde-Musse 1738 og i 1746 i Vester Ulslev. Gift i 6. november 1731 i Nykøbing Falster kirke med Anne Marie Pedersdatter Berg. Født 1709 i Ansl, begravet 16. september 1735 i København. Datter af prokurator (i 1721) for alle over-og underretter i Danmark, gæstgiver (i 1725) i "Tre Hjorter" i København Peder Sørensen Berg og hustru Ane (se artiklen på Pisserenden).
Børn
F74 Anne Marie Werløs f. 1732. d. 1732
F75 Hans Werløs f. 1732 og d. 1766
F76 Frederik Werløs f. 1733 og d. 1734
F77 Frederik Carl Werløs f. 1734, d. 1734
Gift 2. gang i Østofte Kirke. Maribo 5. maj 1739 med Barbara Jørgensdatter Thestrup, født 1710 i Kerteminde, 9. april. Begravet 16. april 1750 i Vester Ulslev kirke udf. Choret. Datter af købmand i Kerteminde Jørgen Mathisen Thestrup (1677) og Pernille Ottesdatter Langemack.
Børn
F78 Poul Werløs f. 1740, 1740.
F79 Peder Werløs f. 1741.
F80 Poul Werløs f. 1742, d. 1751
F81 Ole Werløs f.1744 d. 1744.
F82 Oluf Werløs f. 1745 d. 1758
F83 Jørgen Werløs f. 1746 d. 1746.
F84 Ane Kirstine Werløs f. 1747 d. 1747.
F85 Lars Werløs f. 1748 d. 1748.
F86 Anna Maria Werløs f. 1750 d. 1750.
Gift 3. gang 1751 med Anne Marie Olufsdatter, født 1722, begravet 6. juli 1792. FT 1787 sidder hun enke, med datteren(F91) af samme navn på 28 år, i Brogade No. 4 i Saxkøbing med 40 R. Pænsion af Wester Ulslev Kald. Datter af Købmand Ole Rasmussen, Sakskøbing, og hustru Else Christence Nielsdatter Vandel
Børn
F87 Else Christence Werløs f. 1752, d. 1754
F88 Povel Werløs f. 1754.
F89 Else Christence Werløs f. 1755, d. 21 Sep. 1782 Claushavn, Grønland.
F90 Rasmus Werløs f. 1757, d. 1811, skipper i Kbhvn
F91 Anne Marie Werløs f. 1759, d. 1798
F92 Lucie Werløs f. 1761, d. 1768
F93 Oluf Werløs f. 1763, d. 1764
 
          E20       Hedvig Susanne Werløs Født i 1709. Gift 1741 med Jens Frydentorp født ca. 1705, død 1785. Prokurator i København.
Børn
F94 Knud Peter Frydentorp f. 1741, d. Som Barn.
F95 Knud Peter Frydentorp f. 1742, exam.jur. 1764.
F96 Jens Frydentorp f. 1745, d. Som Barn.
F97 Jens Frydentorp f. 1747 d. Som Barn.
F98 Anne Marie Frydentorp f. 1748.
F99 Kirstine Frydentorp f. 1750.
F100 Jens Sonne Frydentorp f. 1753.
 
          E21       Mechtele Ottilie Werløs Født i 1710. Død i 1776. Gift 1. gang 1738 med Bertel Nicolai Krüger, født i 1697, død 1741. Klokker i Vordingborg.
Børn
F101 Johann Peter Krüger f. 1739.
F102 Bartholine Krüger f. 1741.
F103 Friderich Peder Rhode f. 1749.
 
          E22       Frederich Plum Clausen Flyng født 29. september 1707 i Åkirkeby, Bornholm. Død 1743 i Svaneke, Bornholm  
          E23     [53] Frederik Plum født 1718, Død i 1795 på Sindsygeanstalten Ladegaard, København. Toldkontrollør i Arendal, Norge. Gift 3. december 1760 i Frederiks Tyske Kirke, København med Charlotte Christiane Margrethe Frobøse. Født i 1731. Død 2. marts 1806 i København.
Børn
F104 Carl Frederik Plum (f. 1761, d. 1795)
F105 Antoinette Christiane Friderica Plum (f. 1763, d. 1823)
F106 Ida Amalie Plum (f. 1765, d. 1765)
F107 Anne Marie Plum (f. 1768, d. 1795)
 
          E24     [54] Claus Plum Født 12. oktober 1721 i Øresø Mølle, Jordrup. Død 2. oktober 1781 i Korsør. Inspektor i Regensen. Kapellan i Korsør. Sognepræst i Korsør. Gift 19. juni 1753 med Elisabeth Amalie Rohn. Født 27. juni 1730. Død 25. juli 1785. Datter af Anton Christoffer Rohn (f. 26. december 1696 i Wilster, død 1774) og Cathrine Elisabeth Schwinger (f. 1693, d. 1746).
Børn
F108 Anton Christopher Rohn Plum (f. 1754, d. 1802)
F109 Anne Christiane Plum  (f. 1755, d. 1809)
F110 Frederikke Plum  (f. 1757, d. ukendt)
F111 Frederikke Plum  (f. 1759, d. 1759)
F112 Frederik Plum  (Biskop) (f. 1760, d. 1834)
F113 Jacob Severin Plum  (f. 1761, d. 1805)
F114 Christian Plum  (f. 1763)
F115 Dorothea Elisabeth Plum  (f. 1764, d. 1789)
F116 Christian Plum  (f. 1765 - ?)
F117 Gottlieb Plum  (f. 1766, d. 1771)
F118 Peter Andreas Plum  (f. 1768, d. 1768)
F119 Daniel Ditlev Plum  (f. 1769, d. 1795)
 
Læs mere om personerne fra
7. Slægtsled
   
            F1   [55] Joachim Henrik Plum Født i 1741 i Vordingborg. Døbt 9. juni 1741 i Vordingborg. Død 29. december 1797. Student på Herlufsholm. Regimentskvartermester.   
            F2   [56] Agnethe Birgitte Plum  Født i 1742. Død i 1767. Gift 26. maj 1766 i Esbønderup med Gottlob Badstuber, en bror til Margrethe, søn af Kobbersmed og fabrikant Poul Badstüber 1685-1762 og hustru Engelcke Legan, død 1736 på Brede.
Barn:
G1 Cathrine Elisabeth Badstuber (f. 1767, d. 1804)
 
            F3   [57] Anna Plum Født december 1743 i Petersgaard Gods, Kalvehave. Døbt 21. december 1743 i Vordingborg. Død i 1833 i Hillerød. Gift 26. maj 1766 i Esbønderup Kirke, Holbo, Frederiksborg med Frederik Christian Brammer. Født 13. juni 1732. Død 8. maj 1796. Kammertjener i Frederiksborg. Amtsforvalter i Frederiksborg Amtsstuedistrik.  Søn af Friedrich Conrad Holstein-Holsteinborg (f. 1707, d. 1749) og Gret Götjen (f. 1706).
Børn:
G2 Agneta Birgitte Brammer (f. 1767)
G3 Elisabeth Sophie Brammer (f. 1770, d. 1830)
 
            F4   [58] Claus Plum Født 16. januar 1745 i Vordingborg. Død 11. februar 1824 i Hillerød. Sekondløjtnant i Artilleriets nationale Batteri. Kaptajn i nordre sjællandske Landeværns Regiment. Gift 23. februar 1804 i Hillerød med Ellen Kirstine Wisch, f. Christensdatter.  
            F5   [59] Christine Marie Plum Født i 1746 i Vordingborg. Død april 1748  
            F6   [60] Peter Heldt Plum Født 22. december 1747 i Vordingborg. Død 1765.  
            F7     Holger Vallentinsen Tryde, Født 2. marts 1734 i Sandby.  
            F8     Agnethe Vallentinsdatter Tryde, Født 6. januar 1736.  
            F9     Agnethe Marie Vallentinsdatter Tryde Født 28. juli 1738.  
            F10     Ingeborg Marie Valentinsdatter Tryde, Født 21. oktober 1740. Død 23. juli 1825. Gift i 1767 med Gregers Christoffersen Zimmer. Født august 1739. Døbt 1. september 1739 i Dannemare Sogn, Lolland. Død 6. august 1773 i Dannemare Sogn, Sognepræst i Vetterslev-Høm.
Børn:
G4 Christoffer Zimmer (f. 1767, d. 1817)
G5 Conrad Zimmer (f. 1769, d. 1827)
G6 Else Cathrine Zimmer (f. 1772, d. 1851)
 
            F11     Johanna Vallentinsdatter Tryde, Født 4. oktober 1741.  
            F12     Johannes Vallentinsen Tryde, Født 4. august 1743.
Købmand i Bergen, Norge.
 
            F13     Claus Vallentinsen Tryde, Født 8. april 1749.  
F14 [61] Claus Plum, Født i 1738. Død 17. maj 1799. Skoleholder i Sværdborg. Degn i Baarse-Beldringe. Gift med Cecilie Christence Baden. Født i 1743. Død 19. januar 1823.
Barn:
G7 Anne Sophie Plum, f. 1766, d. 11 sep. 1828
G8 Jacob Plum, f. 1768, d. 8 dec. 1769, Sværdborg (Hammer H., Præstø)
G9 Charlotte Helene Plum, f. 1770, d. 1771
G10 Jacobine Plum, f. 1772, d. 1773
G11 Jacobine Christiane Plum, f. 30 okt. 1774, d. 1 okt. 1832
G12 Charlotte Helene Plum, f. 5 mar. 1778, Baarse, d. 28 apr. 1863
G13 Agnete Plum, f. 15 okt. 1780, d. 7 dec. 1855, København (Copenhagen) (Age 75 år)
G14 Theresia Vilhelmine Plum, f. 5 jun. 1783, Baarse (Baarse H., Præstø) , d. 7 dec. 1855 (Age 72 år)
G15 Cecilia Plum, f. 10 jul. 1787, d. apr. 1869 (Age 81 år)
            F15   [62] Anna Agnete Plum  f. 11 jan. 1752, d. 29 maj 1805  
            F16   [63] Ingeborg Christine Plum, f. 1763, d. 4 apr. 1793  
            F17   [64] Theresia Sophie Plum, f. 1764, d. 1780  
            F18   [65] Agnete Plum f. 17. dec 1746 i Frederikssund, d. 19. okt. 1781 i  Slangerup
 
            F19   [66] Dødfødt Plum, begravet 3. september 1749  
            F20   [67] Poul Plum, f. 1746, d. 1806, Købmand i København. Gift 1781 med Hanne Marie Juhl, f. før 1751, d. 1832
Børn
G8 Adam Frederik Plum, f. 17 dec. 1781, d. eft. 1849
G9 Hans Jacob Plum, f. 1783, d. 15 nov. 1835
G10 Inger Johanne Claudine Plum, f. 1785, d. 7 jun. 1845
G11 Carl Christian Plum, f. 1791, d. †
 
            F21   [68] Claus Plum, f. 1747, d. før 1762 †  
            F22   [69] Agnete Plum, f. 1748, d. †  
            F23   [70] Claus Plum, f. 1750 , d. 6 jul. 1818, Vinhandler i København, død i Ridestaldsbygningen ved Christiansborg Slot, København. Gift med Catharina Kirstine Juhl, f. Skønnet 1757, d. 1806
Børn:
G12 Adamine Frederikke Plum, f. 24 aug. 1787, d. eft. 1818
G13 Johanne Elisabeth Plum, f. 9 feb. 1789, d. 1804
G14 Charlotte Andrea Plum, f. 10 jul. 1792, d. eft. 1853
G15 Christian Fredinand Plum, f. 18 maj 1796, d. 5 sep. 1832 på Grønland
 
            F24   [71] Carl Ulrik Plum, f. 21 jul. 1751, d. 1767  
            F25   [72] Lorentz Plum, f. 2 okt. 1752, d. 16 jan. 1782  
            F26   [73] Engelke Plum, f. 1 feb. 1754, d. 19 okt. 1774  
            F27   [74] Johannes Plum, f. 1755, d. †  
            F28   [75] Anna Elisabeth Plum, f. 2 nov. 1756, d. 12 feb. 1845, gift med  Frederik Christian Bruhn, f. 2 nov. 1744, Schleswig
Børn
G16 Adam Henrik Bruhn, f. 1783, d. 1855
G17 Daniel Frederik Bruhn, f. 1785, d. (som barn)
G18 Ernst Paul Bruhn, f. 1787, d. 1868
 
            F29   [76] Agnete Plum, født 8 februar 1758, død maj 1846, Priorinde i Brødrene Petersens Jomfrukloster.  
            F30   [77] Johannes Plum, født 30. oktober 1759, død 28. maj 1798, Student, men svagelig og lem på Pelts Stiftelse, København  
            F31   [78] Frederik Plum, f. 24 mar. 1761, d. 1836  
            F32   [79] Johanne Plum, f. 1763, d. 1795  
            F33   [80] Frederik Christian Plum, f. 1758, d. 16 mar. 1796  
            F34   [81] Dines Christian Krag Plum, f. 1759, d. 1823  
            F35   [82] Agnete Cathrine Christine Plum, f. 1760, d. 26 aug. 1799  
            F36   [83] Claudine Marie Plum f. 1768, d. 8. juni 1797  
            F37     Nicolaj Dajon Født 21. januar 1748 i København. Død 12. december 1823 i København. Lærer på Ornamentskolen, København. Billedhugger i København. Professor ved Akademiet. Direktør ved Akademiet, København. Ugift med en ukendt søn, der ikke bar hans navn. Wikipedia  
            F38     Agnete Cathrine Dajon, Født i 1748. Død i 1824. Gift med Gregers Zimmer Röder, søn af Henrik Herman Röder (f. 1695, d. 1738) og Anne Cathrine Gregersdatter, Zimmer (f. 1701). Født 15. august 1733 i Vemmelev, Sorø. Død i 1782.
Børn
G19 Agnethe Cathrine Röder (f. 1771, d. 1850)
G20 Frederikke Röder (f. 1775, d. 1842)
G21 Henrik Hermann Röder (f. 1777)
G22 Sophie Birgitte Röder (f. 1773, d. 1809)
G23 Gregorine Zimmerline Röder (f. 1780)
 
            F39     Claus Dajon, Født 7. april 1751. Død 2. oktober 1813 på Vester Kvarter, København. Materialforvalter i København. Gift med Marie Cathrine Terkelsdatter. Gift 2. gang med Helene Birgitte Agerskov.  
            F40   [84] Hendrikke Louise Plum 1755-1764  
            F41   [85] Agnete Plum født 1757  
            F42   [86] Claus Plum født 1758, død 1818, købmand  
            F43   [87] Henrik Plum 1759 - 1761  
            F44     Birgitta Catharine Fischer, Født i 3. marts 1695. Død 31. januar 1728. Gift i 28. januar 1724 med Jakob Klingenberg født 29. maj 1680, dø 5. februar 1740. Sognepræst i Gylle-Kyrko Köpinge
Børn:
G24 Greta Sofie Klingenberg født i 1725, død før 1771.
G25 Pauline Catharina Klingenberg, født i 1727, død 1728
 
            F45     Karen Fischer, født 23. september 1696. Død i 1770.
Gift i 1724 med Johan Andersen Fischerström, født omkring 1678 og døde i 1751. Gift 1. gang med Nillena Opmann 1690-1722 med hvem han havde to drenge Anders (1711-1777) og Niels (1714-1791) Købmand og gæstgiver i Ystad. Søn af Anders Poulsen og Birgitte Pedersdatter.
Gift 2. gang med Karen
Børn
G26 Ukendt Fischerström 1725
G27 Johan Fischerström (f. 1735, d. 1796)
 
            F46     Jakob Fischer, født 12. oktober1698, død 4. december 1757. Sognepræst i Sct. Ibb på Hveen (Ven) 14. december 1750, ordineret 7. september 1727. Gift 1752 med Johanne Marie Torslow, født ca. 1700, død 7. januar 1753.  
            F47     Hans Fischer, født 29. marts 1700  
            F48     Maria Sofia Fischer, født 28. februar 1701, død samme år.  
            F49     Johan Meisner,  født 7. Juni 1705, død 10. December 1705  
            F50     Johan Meisner, født 18. August 1706, død 1770. Sekretær i Kalmar  
            F51     John Christopher Meisner, født 7. september 1707  
            F52     Sofia Meisner, født 4. November 1708, død 7. Februar 1728  
            F53     Rasmus Meisner, født 23. Maj 1710, død 1746. Gift med Botilla Sunesson født i Ansl 1710
Børn
Jöns Meisner, f. 23 Jun. 1741.
Isak Meisner f. 19 Jun. 1742.
 
            F54     Paul Frederik Meisner, født 1. juli 1711  
            F55     Anna Maria Meisner, født 11. oktober 1712. Gift med Erasmus Hallstrøm i 1748, født i Ansl 1712. Sognepræst i Brønnestad
Børn:
Catharina Maria Hallstrøm, født 1749 ,død 1817. Gift med Sognepræst i Malmø Sct. Petri Ebbe Bring i 1767, født 1733, død 1804.
Isak Meisner Hallstrøm, født Ansl 1749.
 
            F56     Simon Meisner,, født 13. februar 1714  
            F57     Olaus Meisner, født 24. september 1721  
            F58     Johan Beringh, født 23. november 1716. Død 1749. Pastors adjutant. Landskrona.  
            F59     Lars Beringh, født 23. november 1716, død 1743. Student 1736.  
            F60     Sofie Amalie Beringh, født 1719.  
            F61     Andreas Beringh, født 24. juni 1722  
            F62     Catharina Elisabeth Beringh, født 1724, død 1751. Gift 1750 med stadskræmmer i Landskrona Michael Cronholm, født 1713, død 1752
Barn
Joachim Chronholm, f. 1751, d. 1752. Dr. med. i Lund 1778, provinslæge på Åland 1780.
 
            F63     Anna Sophie Werløs, Født 1740, død 1772. Gift med Ole Dahl, født ca 1738. Kunstdrejer i København.
Børn
Martha Petrine Dahl, født 1768
Christian Christopher Dahl født 1770
 
            F64     Johanne Ludovica Werløs, født 1744, død 1779. Gift 1768 med Christian Jacob Kemp, født 1739, død 1810. Kunstdrejermester i København.
Børn
En datter f. 1768, d. før 1780
+Christian Kemp, født 1770, død 1813
 
            F65     Diderich Frederik Christian Sechmann Werløs, født 1749, død 1779. Musketér  
            F66     Jens Samuel Werløs, født 1751.  
            F67     Knud Hansen Plum, født 1731, døbt 2. september i Terslev  død 1739  
            F68     Anna Margrethe Plum, født 1733, død før 1761. Gift 4. februar 1760 med Johan Mørch i Øde Førslev Kirke.  
            F69     Knud Hansen Plum, født 7. januar 1736, Øde Førslev, d. †. Betjent i Næstved.
Børn
Hans Knudsen Plum, f. 1766, Øde Førslev
+ Niels Knudsen Plum, døbt 17 nov. 1768
Sara Marie Plum, f. 1770
Anne Margrethe Plum, f. 1777
+ Hans Plum, f. 1779, d. 1828
Anna Sophie Plum, f. 1781
 
            F70     Niels Plum, født 1738, død  
            F71     Claus Plum, født 8. marts 1741, død i december 1776  begravet 27. Regimentsskriver i Hillerød. Gift 9. september 1775 i Borup med Marie Charlotte Tønnesen, født 1755, død 22. sugust 1834 i Helsinge.
Barn
+Marie Katrine Plum, født i Hillerød august 1776, død 8. november 1856 i Hillerød.
 
            F72     Hans Hansen Nordrup Plum, født 9. juli 1743, evt. død før 1776  
            F73     Jacob Rosborg Plum, født 1745, død 1747  
            F74     Anne Marie Werløs født 1732, død 1732.  
            F75     Hans Werløs f. 1732 og d. 1766, ridefoged på Øllingsøgaard, Lolland.  
            F76     Frederik Werløs født 1733 og død 1734  
            F77     Frederik Carl Werløs f. 1734, d. 1734  
            F78     Poul Werløs født i Døllefjelse 1740, begravet 23. maj 1740.  
            F79     Peder Werløs, født 1741, døbt 16. juni i Døllefjelle Kirke. Står nævnt i moderes skifte i 1751.  
            F80     Povel Werløs født 1742, død i Ulstrup, begravet Fredagen den  25de Junii 1751 ved Choret i Ulstrup Kirke. Står nævnt i moderes skifte i 1751.  
            F81     Ole Werløs f.1744 d. 1744.  
            F82     Oluf Werløs født 1745. Mandagen den 19de Junii 1758 blev Præsten Søn Oluf begravet i Choret i Kirken. Står nævnt i moderes skifte i 1751.  
            F83     Jørgen Werløs, født 1746 døbt 10. juni. Begravet 17. august 1746.  
            F84     Ane Kirstine Werløs døbt 27. juli 1747 i Vester Ulslev. Onsdagen ihud 30de Augusti 1747 blev Præstens liden Datter Ane Kirstine begraven, som døde ihud 23de ejus Dom.  
            F85     Lars Werløs Død strax efter fødslen i Oktober 1748, Begravet i Ulleslef Kirke Torsdagen 10. Oktober 1748 i Choret.  
            F86     Anna Maria Werløs Døbt Tiirsdagen den 24de Martii 1750 og kaldet Anna Maria, bragt til Kirken og baaren af Madam Bager...Mandagen den 27 Julii 1750 blev Præstens liden Datter, Anna Maria begraven, og lagt i Choret i (Vester Ulstrup) Kirken  
            F87     Else Christence Werløs f. 1752. Mandagen den 20de Maÿ 1754 blev Præstens liden datter begravet ved Choret.  
            F88     Povel Werløs 25. juni 1754 blev Præstens liden Søn Døbt i Vester Ulstrup Kirke, Maribo.  
            F89     Else Christence Werløs Døbt 19. september 1755 i Vester Ulslev Kirke, død 21. september 1782 i Claushavn, Grønland. Den ældste Kirkegaard kendes ikke. Den næste, indviet 1782 ved Missionær Grewes Hustrus Begravelse, ligger kort Nord for Kirken ved den saakaldte »Kirkegaardsbugt«.
Gift med missionær og sognepræst Casper Grewe født 8. januar 1755 i Nysted, død 23. september 1816 i Sørbymagle, Flakkebjerg. Søn af Købmand Axel Grewe og hustru Helene Marie Ferslew. Sognepræst i Christianshåb 1780-81, Claushavn 1781-87, Jacobshavn 1787-88 og 1788-90. (Meddelelser om Grønland)
 
            F90     Rasmus Werløs født 3. juni 1757, død 14. august 1811. Løste 25.september 1782 borgerskab som skipper i København, 1789 bosat i Sakskøbing, 1793 nævnes han som skipper der. 20. maj .1794 borgerskab som købmand i Sakskøbing. 1795-97 fattigforstander sst. I sept. 1797 går han fallit. Han døde hos sin svoger Jørgen David Engberg i Maribo. Han drev handel sammen med købmand Magnus Aystrup (Eistrup).  
            F91     Anne Marie Werløs født i Ulslev 22. maj 1759, døbt samme dag. Død i Maribo Løverdag den 30. Juni 1798, begravet i Kirkens søndre Gang med Sang Dus-Musik og Klokker. Gift 1. gang 5. august 1789 i Saxkøbing Kirke med Coffardie Styrmand Jochum Jensen Blich, født 1757, død 1795, søn af postmester Blich. Ingen børn. Gift 2. gang 19. oktober 1796 i Maribo med købmand Jørgen David Engberg, født 2. november 1773, død 14. januar 1841 i Maribo, søn af Jesper Engberg og Ane Kirstine Madsdatter Gjedde.
Barn
Jochum Blick Engberg
 
            F92     Lucie Werløs født 1761. Den 21de Januar 1768 blev Præstens liden datter Lucie Begravet i Kirken.  
            F93     Oluf Werløs f. 1763. Den 13de November 1764 blev Præstens liden Søn begravet inde i Kirken.  
            F94     Knud Peter Frydentorp, Født 1741, død  som barn.  
            F95     Knud Peter Frydentorp, født 1742, exam.jur. 1764  
            F96     Jens Frydentorp, født 1745, død Som Barn.  
            F97     Jens Frydentorp, Født 1747, død Som Barn.  
            F98     Anne Marie Frydentorp, født 1748  
            F99     Kirstine Frydentorp, født 1750.  
            F100     Jens Sonne Frydentorp. Født 1753  
            F101     Johann Peter Krüger, født 1739  
            F102     Bartholine Krüger født 1741  
            F103     Friderich Peder Rhode, født 1749  
            F104   [88] Carl Frederik Plum, født 1761, død 1795  
            F105   [89]  Antoinette Christiane Friderica Plum, Født 1763, død 1823  
            F106   [90] Ida Amalie Plum, født 1765, død 1765  
            F107   [91] Anne Marie Plum født 1768, død 1795  
            F108   [92] Anton Christopher Rohn Plum, født 1754, død 1802  
            F109   [93] Anne Christiane Plum, født 1755, død 1809  
            F110   ]94[ Frederikke Plum, født 1757, død ukendt  
            F111   [95] Frederikke Plum, født 1759, død 1759  
            F112   [96] Frederik Plum  (Biskop) født 1760, død 1834  
            F113   97] Jacob Severin Plum, født 1761, død 1805  
            F114   [98] Christian Plum, født 1763  
            F115   [99] Dorothea Elisabeth Plum, født 1764, død 1789  
            F116   [100] Christian Plum født 1765 - ?  
            F117   [101] Gottlieb Plum, født 1766, død 1771  
            F118   [102] Peter Andreas Plum, født 1768, død 1768  
            F119   [103] Daniel Ditlev Plum, født 1769, død 1795  
Læs mere om personerne fra
8. Slægtsled
   
                     
              G1   Cathrine Elisabeth Badstuber (f. 1767, d. 1804)  
              G2   Agneta Birgitte Brammer (f. 1767)  
              G3   Elisabeth Sophie Brammer (f. 1770, d. 1830)  
              G4   Christoffer Zimmer (f. 1767, d. 1817)  
              G5   Conrad Zimmer (f. 1769, d. 1827)  
              G6   Else Cathrine Zimmer (f. 1772, d. 1851  
              G7   Anne Sophie Plum, f. 1766, d. 11 sep. 1828  
              G8   Jacob Plum, f. 1768, d. 8 dec. 1769, Sværdborg (Hammer H., Præstø)  
                  Charlotte Helene Plum, f. 1770, d. 1771  
                  Jacobine Plum, f. 1772, d. 1773  
                  Jacobine Christiane Plum, f. 30 okt. 1774, d. 1 okt. 1832  
                  Charlotte Helene Plum, f. 5 mar. 1778, Baarse, d. 28 apr. 1863  
                  Agnete Plum, f. 15 okt. 1780, d. 7 dec. 1855, København  
                  Theresia Vilhelmine Plum, f. 5 jun. 1783, Baarse  
                  Cecilia Plum, f. 10 jul. 1787, d. apr. 1869  
                     
              G?   Adam Frederik Plum, f. 17 dec. 1781, d. eft. 1849  
              G9   Hans Jacob Plum, f. 1783, d. 15 nov. 1835  
              G10   Inger Johanne Claudine Plum, f. 1785, d. 7 jun. 1845  
              G11   Carl Christian Plum, f. 1791, d. †  
              G!2   Adamine Frederikke Plum, f. 24 aug. 1787, d. eft. 1818  
              G!3   Johanne Elisabeth Plum, f. 9 feb. 1789, d. 1804  
              G!4   Charlotte Andrea Plum, f. 10 jul. 1792, d. eft. 1853  
              G!5   Christian Fredinand Plum, f. 18 maj 1796, d. 5 sep. 1832 på Grønland  
              G16   Adam Henrik Bruhn, f. 1783, d. 1855  
              G17   Daniel Frederik Bruhn, f. 1785, d. (som barn)  
              G18   Ernst Paul Bruhn, f. 1787, d. 1868  
              G19   Agnethe Cathrine Röder (f. 1771, d. 1850)  
              G20   Frederikke Röder (f. 1775, d. 1842)  
              G21   Henrik Hermann Röder (f. 1777)  
              G22   Sophie Birgitte Röder (f. 1773, d. 1809)  
              G23   Gregorine Zimmerline Röder (f. 1780)  
              G24    Greta Sofie Klingenberg født i 1725, død før 1771. Gift i 1759 med Johan Thornmark, født i Ansl 1725.  
              G25   Pauline Catharina Klingenberg, født i 1727, død 1728  
              G26   Ukendt Fischerström 1725  
              G27   Johan Fischerström (f. 1735, d. 1796) Økonomisk forfatter.
gift med Hedvig Ulrica Rodin i 1794. Hedvig blev født i 1736 og døde i 1809
 
                  Jöns Meisner, f. 23 Jun. 1741.  
                  Isak Meisner f. 19 Jun. 1742.  
                  Catharina Maria Hallstrøm, født 1749 ,død 1817. Gift med Sognepræst i Malmø Sct. Petri Ebbe Bring i 1767, født 1733, død 1804.  
                  Isak Meisner Hallstrøm, født Ansl 1749.  
                  Joachim Chronholm, f. 1751, d. 1752. Dr. med. i Lund 1778, provinslæge på Åland 1780.  
                  Martha Petrine Dahl, født 1768  
                  Christian Christopher Dahl født 1770  
                  En datter f. 1768, d. før 1780  
                  +Christian Kemp, født 1770, død 1813  
                  Hans Knudsen Plum, f. 1766, Øde Førslev
 
                  + Niels Knudsen Plum, døbt 17 nov. 1768  
                  Sara Marie Plum, f. 1770  
                  Anne Margrethe Plum, f. 1777  
                  + Hans Plum, f. 1779, d. 1828  
                  Anna Sophie Plum, f. 1781  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2015 Hvenegaards Forlag
Vivian Hvenegaard,  
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
vivian@me-cfs.info
OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.