Startside Ophav Biskop Plum Gullaschbaronen Foto Kontakt

 

 Sognepræst Claus Plums 12 børn:
[Barn A1] [Barn A6] [Barn A8] [Barn A12]


Barn A8

Dorothea Elisabeth Plum
5. august 1764 - 25. februar 1789

Slægten Plum ved Gerhard Grove 1903 [Nr. 99, s. 65]

Dorothea Elisabeth Plum, døbt i Korsør 1764, 7. søndag efter Trin., boede hjemme indtil Moderens Død, viedes 3. Apr. 1788 i Garnisons Kirke i Kjøbenhavn til Poul Erdmann Isert, f. 1756 i Agermünde, der havde været overkirurg i de danske Kolonier paa Guineakysten og nu atter udsedtes til Guinea for at anlægge en ny Koloniioloni. Det lykkerles ham at købe og begynde at kolonisere en større Strækning Land ved Voltafloden. Gehejmeraad Schimmelmann nærede de største Forventninger efter de glimrende Evner, han hidtil havde lagt for Dagen, og tog sig det meget nær, at han allerede den 21. 1. 1789 fandt Døden derovre.

Hustruen, der havde fulgt ham, døde en Maanedstid efter, 25. Febr. 1789, og deres eneste Barn, Pouline Frederikke Dorothea Florentine Isert, der var født 8 Dage førend Moderen døde, fulgte 18. Uger senere samme Aar Forærdrene i Døden. Svogeren, den senere Biskop Fr. Plum, skrev i Minerva et Digt i Anledning af harrs Død, aftrykt nedenfor i Tillægget.

Således skrev broderen, den senere biskop Frederik Plum,
den 9.7. på Elers kollegium i Stambogen:

Reis til de Sorte
Men bliv ei borte
Evig hos dem
Om to Gang tvende
Aar maa Du vende
Næsen til Danmark, dit Hiem.

Saa vil jeg sige
„Hvordan min Pige
Leved Du der?"
Thi det lod ilde
Om jeg nu vilde
Spørge det, mens Du er her.

Naar Du da smiler
Munter og iiler
Hen i min Arm
Glad ved Din Lykke
Saa vil jeg trykke
Dig og Din Mand til min Barm.


Korsør Kirkes Dåbsbog L' Bobe: Efterladte Papirer. fi'a den Revenil,rvsr<e }.arnilie-
kleds, l7i0-1827. IV. B. B0I, og aeri nævnte Kilder. _ Supplik. prot. lTgi N. 2225.


  Dorothea Elisabeth Plum, døbt 5. august 1764 i Korsør, død 25. februar 1789.
Gift 3. april 1788 i Garnisons Kirke i Kjøbenhavn
 
  Paul Erdmann Isert, født 20. oktober 1756 i Agermünde, Brandenburg. død 21. januar 1789 på Guldkysten og begravet der. garnvævermester Michael Friedrich Isert og Maria Dorothea Lukenwald. Læge, Kgl. overkirug på fortet Christiansborg og kommandant på fort Kongesten. Forfatter.
Den Store Danske Om Plantager og auktioner - Nationalmuseet - Reise nach Guinea 1788
 
A1 Barn A1
Pouline Frederikke Dorothea Florentine Isert, født 13. februar 1789 på Guldkysten, død nogle uger senere samme år.
 

 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2015 Hvenegaards Forlag
Vivian Hvenegaard,  
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
vivian@me-cfs.info
OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.