Startside Ophav Biskop Plum Gullaschbaronen Foto Kontakt

 

 Sognepræst Claus Plums 12 børn:
[Barn A1] [Barn A6] [Barn A8] [Barn A12]


Barn A6
Jacob Severin Plum

23. oktober 1761 - 20. februar 1805

Slægten Plum ved Gerhard Grove 1903 [Nr. 97, s. 64-65]

Jacob Severin Plum, døbt i Korsør 23. okt. 1761, der synes opkaldt efter den af Grønlands Kolonisation bekendte Handelsmand Jacob Severin, fik selv sin Hovedvirksomhed paa Island.

Læs mere om Jacob Severin Plum under skemaet...


      Jacob Severin Plum, født 23. oktober 1761 i Korsør, død 20. februar 1805
Gift i København 4. september 1789 med
 
      Elisabeth Christine Falck, født døbt i Korsør 20. oktober 1766. Datter af Konsumptions-Inspektør, Vejer og Maaler sammesteds Jens Henrik Falck. Bor i FT 1934 som enke hos den yngste datter på Skovriddergården "Sophiehøj", Gisselfeldvej 26, 4690 Haslev   
      Børn A1-4
A1 Claudine Henriette Plum
A2 Frederik Plum
A3 Wilhelm Plum
A4 Wilhelmine Marie Amalie Plum
 
A1     Claudine Henriette Plum, født 15. august 1790, døbt 23. august  i Korsør. Død 10. juni 1846 i København.
Gift 27. marts 1811 i Garnisions Kirke, København med
 
      Anton Carl Luplau, født 6. februar 1784 i København, død 1852, 68 år gl. Søn af Modelmester og Administrator ved Porcellainsfabrikken i Kjøbenhavn A. C. Luplau. Cand. jur. Udnævnt 1810 til Kopist i Hof- og Stadsrettens Arkivkontor, men i Naade entlediget herfra 15. Marts 1816. Han var siden Cantor og Klokker ved Frederiks Tyske Kirke og Garnisions Kirke og lærer ved Efterslægtsselskabets Realskole, ved Borgerdydskaolen samt ved Westends og Brendstrups Institut. Han har i 1818 udgivet en tysk Læsebog og 1850 en biologisk Fremstilling af Kartofler, deres Dyrkning og Anvendelse, der blev oversat paa islandsk.  
      Børn
B1 Emma Antonie Claudine Luplau
B2 Carl Severin Luplau
B3 Nathalie Alida Luplau
B4 Lodevig Luplau
B5 Claudine Luplau
B6 Wilhelm Emil Luplau
 
  B1   Emma Antonie Claudine Luplau, født maj 1811  
  B2   Carl Severin Luplau født 19. juli 1815 på Christianshavn. Volontair i Rente Kammeret (FT1840)  
  B3   Nathalie Alida Luplau, født 12 juni 1817 på Christianshavn, død 10. februar 1877.
Gift 22. oktober 1850 med
 
      Ferdinand Hellfried Gøtzsche født 20. maj 1822  
      Børn
C1 Julie Gøtzsche
C2 Emma Gøtzsche
 
    C1 Julie Gøtzsche født 10. november 1851
Gift maj 1877 med
 
      Anton Nicolai Le Sage De Fontenay, født 4. december 1850  
    C2 Emma Gøtzsche født 23. maj 1854  
  B4   Lodevig Luplau, født ca. 1819, Studiosus Pharmica (FT 1840)  
  B5   Claudine Luplau, født ca 1821 (FT1840)  
  B6   Wilhelm Emil Luplau født 12. maj 1823 i København, død 22 november 1864 i København.  Landskabs- og decorationsmaler. Udlært som malerswend og på Kunstakademiet. Udstillede på Charlottenborg 1849-52, 1854-55 og 1857. Wikipedia
Gift 1859 med
 
      Rasmine Lovise Rasmussen (død 1890), datter af af silke- og klædehandler Johan Christian Rasmussen.  
A2     Frederik Plum født 21 april 1794, døbt 26. maj i Helligåndskirken i København. Død 24. september 1820 paa Frederiks Hospital.
Kontorist og Underofficer ved det borgerlige Infanteri, da han 1817 søgte Kongen om Myndighedsbevilling til at nedsætte her i Byen som The- og Porcelainshandler, og han fremlagde ved samme Lejlighed Attest for paa tredie Aar med duelighed at have arbejdet som Extraskriver ved Kjøbenhavns Forligelses Kommissions Kontor. Bevillingen meddeltes ham 8. Mts. 1814. Han boede ugift hos Modereni Strandgade paa Christianshavn, og var Volontør i Rentekammeret, da han faa Aar efter d. 24 Sept. 1820 afgik ved Døden paa det Kgl. Frederiks Hospital. 
Ugift
 
A3     Wilhelm Plum, døbt 30. maj 1797 i Helligaands Kirke, død samme år.  
A4     Wilhelmine Marie Amalie Plum, født 23. september 1800, døbt i Zebaots Kirkes tyske Menighed i Kjøbenhavn. Død 5. juni 1883. Familien bor iflg. FT 1834 for Vester Egede by og Sogn på Skovriddergården "Sophiehøj", Gisselfeldvej 26, 4690 Haslev sammen med 4 børn, hendes mor og en slægtning. FT 1850 er hun enke og bor på Frederiksberg med den ældste datter og sin mor.
Gift med
 
      Peter Carl Grønvald født 1. juli 1793, død juni 25. maj 1835. Privatlærer. Søn af Kgl. proviantsforvalter til Eenrumgaard og Godsforvalter på Moltkenborg Peder Rask Grønvald 1752-1814 i Svindinge og Caroline Hedevig Lundager 1759-1810  
      Børn B1-4
B1 Caroline Amalia Elisabeth Grønvald
B2 Moreau Severin Peter Grønvald
B3 Carl (Frederik?) Mathias Knud Grønvald
B4 Theodor Napoleon Grønvald
 
  B1   Caroline Amalia Elisabeth Grønvald født ca. 1825  
  B2   Moreau Severin Peter Grønvald født ca. 1826  
  B3   Carl (Frederik?) Mathias Knud Grønvald født ca. 1827  
  B4   Theodor Napoleon Grønvald født 18. juli 1831  
         
         

Slægten Plum ved Gerhard Grove 1903 [Nr. 97, s. 64-65]

Jacob Severin Plum, døbt i Korsør 23. okt. 1761, der synes opkaldt efter den af Grønlands Kolonisation bekendte Handelsmand Jacob Severin, fik selv sin Hovedvirksomhed paa Island. Han begyndte vel som Barn paa Latinen, men klagede over, at en despotisk lnformator "gjorde hans Sjæle evner mindre virksomme", idet han maatte lære over 100 Kirkesalmer,70 danskeSalmer og rnangfoldige Kapitler af Bibelen udenad. Desuden var det Faderen for kostbart at holde mere end een søn i latinsk Skole, og han kom da 1½ Aar i Tjeneste hos Korsørs Byfoged for at lære Jura; rnen da han intet fortjente derved, sendtes han til Farbroderen som Medhjælper ved Toldboden i Arendal, men siger, at dette Eden blev ham forgiftet ved en slange... Han kom derfor hjem 1778 og blev ved Protektion Handelsdreng ved det islandske Kompagni.

Nær var han ved at læse haarrejsende ældgamle skiltlringer om Island og ved Venners udsagn om, at det ikke var for skikkelige Folks Børn at rejse did, og at han lige saa godt kunde gaa paa Bremerholm, bleven skræmmet fra at tage til Island de kontraherede 7 Aar som Dreng. Af Agtelse for Faderen tog han dog 1779 afsted til Olufsvig. Hos en brav Principal, Kjøbmand Fr. Møller lagde han sig ivrig efter Handelen trods ublide Forhold i mange Henseender og blev allerede i 1782 forfremmet til Underassistent, 1785 til Assistent. Købmanden rejste syg til Danmark 1786; samme Aar
bevirkede den islandske Handels Frigivelse en Revolution i Handelsforholdene, der gav den velanskrevne Plum Lejlighed til uagtet
Mangel paa Kapital at over tage Statens Handelsetablissement paa
Olufsvig i en meget ung Alder.

Den følgendeTid var ham dog ikke gunstig. Da han havde naaet et længe næret Ønske og købt et eget Skib, forliste det totalt, en anden Gang forliste hans Ladning med et hyret Skib, og begge Gange var han selv i Livsfare med Skibet.

Krænket over Angreb i Pressen paa de islandske Købmænd i Almindelighed, fejede han for egen Dør i et i Kjøbenhavn 1799 udgivet skrift: "Historien om min Handel paa Island, mine Sørejser og Hændelser, hvor fra ovenstaaende Meddelelser om hans ikke uinteressante Levned er hentede og hvortil nærmere henvises.

Han blev 4. Sept. 1789 i Kjøbenhavn af Broderen viet til sit Bysbarn Elisabeth Christine Falck, døbt i Korsør 20. Okt. 1766, Datter af Konsumptions-Inspektør, Vejer og Maaler sammesteds Jens Henrik Falck.

Plum kom efter sine skibsuheld mere og mere i gæld, maatte opgive sin Handel paa Island, og tog Bolig i Kjøbenhavn, hvor han døde 20. Februar 1805, og Enken 25. Sept. 1850. Plum havde foruden to døtre kun efterladt sig en Søn som døde ugift.


Korsør Kirkes Daabsbog. - Nyerups Litt. Lex. - Overnævnte Værk af Plum sær. S. 1-12 jfr. 85. Enkens Pensionsans. N. 46, G.T.P.J. 1806 i Rigsark. m. orig. Dåbs-, Vielses- og Dødsatt. Naadesekretariatets Understøttelsessager 1845 N. 4735. - Helligaandskirkens Begr. Bog.


 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2015 Hvenegaards Forlag
Vivian Hvenegaard,  
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
vivian@me-cfs.info
OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.